Odborné a jazykové kurzy učitelů

LogosBeneficairesErasmusRIGHT EN

Střední škola hlásící se k myšlenkám "European Dimension"

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060690

Aktivity Erasmus+ jsou již nedílnou a strategicky významnou oblastí naší školy a přináší trvalou a udržitelnou přidanou hodnotu. Škola realizuje několik aktuálně probíhajících projektů a hlavním znakem je systémové propojení zahraničních studentských praxí se vzdělávacími mobilitami učitelů založené na rozvoji osobních kompetencí - komunikovat v cizím jazyce, používat cizí jazyk i ve výuce odborných předmětů, zavádět do výuky a hodnocení výsledků vzdělávání prvky moderní pedagogiky a doslova otevírat mladé generaci brány evropské dimenze.
Realizovaný projekt Střední odborná škola hlásící se k myšlenkám "European Dimension" je vlastně uzavřením zřejmého posunu tematického zaměření učitelských mobilit na odbornost a rozvoj používání jazyka k systémovému ukotvení metody CLIL (se všemi aspekty) do školních vzdělávacích programů a zapojování moderních metod výuky, podpory kritického myšlení, zavádění formativního hodnocení. Aktivity Erasmus+ svým akcentem na proaktivitu všech zapojených byly významnou inspirací pro tvorbu nové vize školy s myšlenkou "Škola, která spojuje", kdy již realizované doplňujeme o podporu leadershipu učitelů i studentů.
Erasmus+ jako nedílnou součást školy jsme v roce 2021 posílili ziskem Akreditace Erasmus.

foto 1foto 2foto 3

Cíle projektu:

Cíle realizovaného projektu vycházely z našich strategických dokumentů - evropského plánu rozvoje a evropské internacionalizací strategie, v nichž jsme si na základě potřeb stanovili klíčové oblasti rozvoje školy. Zároveň jsme chtěli do aktivit Erasmus+ zapojit nové učitele, kteří ještě mobilitu neabsolvovali.
Stanovené cíle projektu:
Cíl 1) Zdokonalit se v kompetenci komunikovat v cizím jazyce tak, aby bylo možno do výuky začlenit systematicky prvky cizího jazyka od odborné slovní zásoby přes užití podpůrných materiálů v cizím jazyce až k plnohodnotnému užití metody CLIL.
Cíl 2) Aplikovat metodiku CLIL systematicky - znát metodu CLIL ze všech pohledů - plánování a stavby vyučovací hodiny, vlastní organizace a metody CLIL výuky, hodnocení výsledků vzdělávání a hodnocení efektivity CLIL výuky.
Cíl 3) V rámci rozvoje týmové spolupráce dále propojit učitele odborných předmětů a cizích jazyků. Začlenit do organizace výuky tandemy učitelů tj. jeden učitel odborných předmětů + jeden učitel cizího jazyka v jedné vyučovací hodině odborného nebo přírodovědného předmětu.
Cíl 4) Obohatit výuku o podporu kritického myšlení, formativního hodnocení a dalších moderních metod práce učitele, což se ukázalo v době distanční výuky jako neocenitelné.

foto 4foto 8

Implementace projektu:

 1. V rámci realizace projektu jsme uskutečnili celkem 15 vzdělávacích mobilit pedagogických pracovníků. Témata kurzů byla volena s ohledem na stanovené cíle. 8 učitelů z celkového počtu 15 se mobility Erasmus+ zúčastnili poprvé.
  4 učitelé se zúčastnili jazykových kurzů s cílem zdokonalit se v anglickém jazyce, některé z těchto kurzů již měly lehký přesah do problematiky CLIL.
 2. 6 učitelů absolvovalo kurz orientovaný přímo na detailní problematiku CLIL metody. Náplní těchto kurzů byly základní poznatky o metodě CLIL, organizace vyučování, pokročilá praktická metodologie CLIL a hodnocení výsledků CLIL vzdělávání.
 3. 5 učitelů se na svých kurzech vzdělávalo v moderních pedagogických metodách. Převažovala zde tematika podpory kritického myšlení, projektového vyučování s formativního hodnocení. Jeden kurz byl dokonce zaměřen na využití prvků dramatu ve výuce, což bylo velmi vhodné vzhledem ke školnímu klubu anglického divadla.
 4. Vzhledem k možnostem rozpočtu projektu byla jako jedna z posledních realizována doplňková mobilita - job shadowing. Koordinátor projektu (ředitel školy) absolvoval stínování na partnerské střední škole v Málaze. Tématem stínování byla spolupráce školy s partnerskými firmami i oblast formativního hodnocení.

foto 6foto 7

Aktivity projektu - absolvované kurzy:

 • CLIL-Content and Language Integrated Learning
 • CLIL Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL
 • Intensive English Course and CLIL for Teachers
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 • The CLIL Training component
 • Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning
 • Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication
 • English for Teachers: A2, B1
 • Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication
 • Fluency and English Language Development for Teachers
 • Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning!
 • Teaching critical thinking in the teen and young adult classroom
 • Critical Thinking Skills and Problem Solving
 • Creativity for the future: Promoting Critical Thinking and Problem Solving in the classroom
 • Using Drama to Enhance Teaching
 • Job shadowing. I.E.S. La Rosaleda Málaga