Odborné kurzy učitelů

Střední škola otevírající brány evropské dimenze
13. 07. 2022

Střední škola otevírající brány evropské dimenze

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077657 Aktivity Erasmus+ jsou již nedílnou a strategicky významnou oblastí naší školy a přináší trvalou a udržitelnou přidanou hodnotu. Škola realizuje několik aktuálně probíhajících projektů a hlavním znakem je systémové propojení zahraničních studentských praxí se vzdělávacími mobilitami učitelů založené na rozvoji osobních kompetencí - komunikovat v cizím jazyce, používat cizí jazyk i ve výuce odborných předmětů, zavádět do výuky a hodnocení výsledků vzdělávání prvky moderní pedagogiky a doslova otevírat mladé generaci brány evropské dimenze.Realizovaný projekt "Střední škola otevírající brány evropské dimenzi" je vlastně uzavřením zřejmého posunu tematického zaměření učitelských mobilit na odbornost a rozvoj používání jazyka k systémovému ukotvení metody CLIL (se všemi aspekty) do školních vzdělávacích programů a zapojování moderních metod výuky, podpory kritického myšlení, zavádění formativního hodnocení. Aktivity Erasmus+ svým akcentem na proaktivitu všech zapojených byly významnou inspirací pro tvorbu nové vize školy s myšlenkou "Škola, která spojuje", kdy již realizované doplňujeme o podporu leadershipu učitelů i studentů. ProPOJení jazykových komptencí s odborností bylo rozšířeno velmi významně i směrem k německému jazyku. Cíle projektu: Cíl 1) Zdokonalit se v kompetenci komunikovat v cizím jazyce tak, aby bylo možno do výuky začlenit systematicky prvky cizího jazyka od užívání odborné slovní zásoby přes užití podpůrných materiálů pro výuku v cizím jazyce až k plnohodnotnému užití metody CLIL. Cesta: Učitelé odborných a přírodovědných předmětů posílí na jazykových kurzech v zahraničí svoji jazykovou vybavenost. Učitelé odborných předmětů jazykově zdatnější absolvují kurzy přímo s tématikou CLIL. Po návratu připraví každý z učitelů sadu materiálů pro výuku v angličtině-pracovní listy, digitální učební materiály a odučí minimálně 3 hodiny s prvky CLIL. Cíl 2) Aplikovat metodiku CLIL systematicky. Cesta: Učitelé cizích jazyků a jazykově zdatní učitelé odborných předmětů absolvují kurzy zaměřené na kompletní problematiku CLIL. Na kurzech se seznámí s principy a specifiky této metody. Důležitá je orientace v oblastech plánování a struktury CLIL hodin a dále tvorba vhodných materiálů pro výuku a hodnocení v CLIL hodinách. Cíl 3) V rámci rozvoje týmové spolupráce dále propojit učitele odborných předmětů a cizích jazyků. Cesta: Po návratu z kurzů dojde k propojení učitelů a k intenzivní spolupráci. Formou tandemové spolupráce připraví učitel odborných předmětů minimálně 3 hodiny s prvky CLIL. Cíl 4) Obohatit výuku o podporu kritického myšlení, formativního hodnocení a dalších moderních metod práce učitele. Cesta: Každý z učitelů aplikuje tyto metody ve své výuce a hodnocení výsledků, vznikne sada nástrojů pro využití dalšími učiteli. Implementace projektu: V rámci realizace projektu jsme uskutečnili celkem 17 vzdělávacích mobilit pedagogických pracovníků. Témata kurzů byla volena s ohledem na stanovené cíle. 7 učitelů z celkového počtu 16 se mobility Erasmus+ zúčastnili poprvé. 5 učitelů se zúčastnilo jazykových kurzů s cílem zdokonalit se v anglickém jazyce, některé z těchto kurzů již měly lehký přesah do problematiky CLIL. 6 učitelů absolvovalo kurz orientovaný přímo na detailní problematiku inovativních metod vzdělávání a hodnocení. Náplní těchto kurzů byly základní poznatky o metodě CLIL, organizace vyučování, pokročilá praktická metodologie CLIL. Převažovala tematika podpory kritického myšlení, projektového vyučování s formativního hodnocení. Jeden kurz byl dokonce zaměřen na využití prvků dramatu ve výuce, což bylo velmi vhodné vzhledem ke školnímu klubu anglického divadla. Zajímavými tématy kurzů byly dále "game based learning for social inclusion" a "developing social emotional intelligence abilities". 3 učitelé absolvovali odborný kurz rozvoje jazykových kompetencí propojujících německý jazyk s výukou ekonomických předmětů. 2 učitelé absolvovali mobilitu typu "job shadowing" - stínování v partnerských organizacích. Aktivity projektu - absolvované kurzy: English for Teachers, Saint Julians´, Malta Sprache und Metodik für Lehrkräfte der Sprachstufe C1 teilgenommen, Lindau, Německo Improving English Language Skills, Split, Chorvatsko Gamification and Game Based Learning for Social Inclusion, Corfu, Řecko Deutsch als Fremdsprache, Mnichov, Německo CLIL for Physical Education Teachers, Tenerife, Španělsko 21st Century Skills for Teachers and Students, Verona, Itálie Joyful English, Soverato, Itálie Methodentraining in der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache, Düseeldorf, Německo Project Based Learning, Reykjavik, Island B2 intensive English intermediate course, Alicante, Španělsko Developing soft skills in education using drama methodology and emotional intelligence abilities, Reykjavik, Island Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars, Helsinki, Finsko CLIL - Practical Methodology fo Teachers working with CLIL, Saint Julians´, Malta Fluency & Language Development for Educational Staff, Saint Julians´, Malta Aktivity projektu - job shadowing: Escuela de Idiomas Carlos V, Sevilla, Španělsko HTL Vöcklabruck, Rakousko
Celý článek
Střední škola hlásící se k myšlenkám
13. 09. 2020

Střední škola hlásící se k myšlenkám "European Dimension"

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060690 Aktivity Erasmus+ jsou již nedílnou a strategicky významnou oblastí naší školy a přináší trvalou a udržitelnou přidanou hodnotu. Škola realizuje několik aktuálně probíhajících projektů a hlavním znakem je systémové propojení zahraničních studentských praxí se vzdělávacími mobilitami učitelů založené na rozvoji osobních kompetencí - komunikovat v cizím jazyce, používat cizí jazyk i ve výuce odborných předmětů, zavádět do výuky a hodnocení výsledků vzdělávání prvky moderní pedagogiky a doslova otevírat mladé generaci brány evropské dimenze.Realizovaný projekt Střední odborná škola hlásící se k myšlenkám "European Dimension" je vlastně uzavřením zřejmého posunu tematického zaměření učitelských mobilit na odbornost a rozvoj používání jazyka k systémovému ukotvení metody CLIL (se všemi aspekty) do školních vzdělávacích programů a zapojování moderních metod výuky, podpory kritického myšlení, zavádění formativního hodnocení. Aktivity Erasmus+ svým akcentem na proaktivitu všech zapojených byly významnou inspirací pro tvorbu nové vize školy s myšlenkou "Škola, která spojuje", kdy již realizované doplňujeme o podporu leadershipu učitelů i studentů.Erasmus+ jako nedílnou součást školy jsme v roce 2021 posílili ziskem Akreditace Erasmus. Cíle projektu: Cíle realizovaného projektu vycházely z našich strategických dokumentů - evropského plánu rozvoje a evropské internacionalizací strategie, v nichž jsme si na základě potřeb stanovili klíčové oblasti rozvoje školy. Zároveň jsme chtěli do aktivit Erasmus+ zapojit nové učitele, kteří ještě mobilitu neabsolvovali.Stanovené cíle projektu:Cíl 1) Zdokonalit se v kompetenci komunikovat v cizím jazyce tak, aby bylo možno do výuky začlenit systematicky prvky cizího jazyka od odborné slovní zásoby přes užití podpůrných materiálů v cizím jazyce až k plnohodnotnému užití metody CLIL.Cíl 2) Aplikovat metodiku CLIL systematicky - znát metodu CLIL ze všech pohledů - plánování a stavby vyučovací hodiny, vlastní organizace a metody CLIL výuky, hodnocení výsledků vzdělávání a hodnocení efektivity CLIL výuky.Cíl 3) V rámci rozvoje týmové spolupráce dále propojit učitele odborných předmětů a cizích jazyků. Začlenit do organizace výuky tandemy učitelů tj. jeden učitel odborných předmětů + jeden učitel cizího jazyka v jedné vyučovací hodině odborného nebo přírodovědného předmětu.Cíl 4) Obohatit výuku o podporu kritického myšlení, formativního hodnocení a dalších moderních metod práce učitele, což se ukázalo v době distanční výuky jako neocenitelné. Implementace projektu: V rámci realizace projektu jsme uskutečnili celkem 15 vzdělávacích mobilit pedagogických pracovníků. Témata kurzů byla volena s ohledem na stanovené cíle. 8 učitelů z celkového počtu 15 se mobility Erasmus+ zúčastnili poprvé.4 učitelé se zúčastnili jazykových kurzů s cílem zdokonalit se v anglickém jazyce, některé z těchto kurzů již měly lehký přesah do problematiky CLIL. 6 učitelů absolvovalo kurz orientovaný přímo na detailní problematiku CLIL metody. Náplní těchto kurzů byly základní poznatky o metodě CLIL, organizace vyučování, pokročilá praktická metodologie CLIL a hodnocení výsledků CLIL vzdělávání. 5 učitelů se na svých kurzech vzdělávalo v moderních pedagogických metodách. Převažovala zde tematika podpory kritického myšlení, projektového vyučování s formativního hodnocení. Jeden kurz byl dokonce zaměřen na využití prvků dramatu ve výuce, což bylo velmi vhodné vzhledem ke školnímu klubu anglického divadla. Vzhledem k možnostem rozpočtu projektu byla jako jedna z posledních realizována doplňková mobilita - job shadowing. Koordinátor projektu (ředitel školy) absolvoval stínování na partnerské střední škole v Málaze. Tématem stínování byla spolupráce školy s partnerskými firmami i oblast formativního hodnocení. Aktivity projektu - absolvované kurzy: CLIL-Content and Language Integrated Learning CLIL Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL Intensive English Course and CLIL for Teachers Content and Language Integrated Learning (CLIL) The CLIL Training component Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication English for Teachers: A2, B1 Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication Fluency and English Language Development for Teachers Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning! Teaching critical thinking in the teen and young adult classroom Critical Thinking Skills and Problem Solving Creativity for the future: Promoting Critical Thinking and Problem Solving in the classroom Using Drama to Enhance Teaching Job shadowing. I.E.S. La Rosaleda Málaga
Celý článek
Směřujeme k výuce s využitím metody CLIL na střední odborné škole
30. 07. 2019

Směřujeme k výuce s využitím metody CLIL na střední odborné škole

  Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047503 Cíle projektu: V rámci schváleného projektu bude moci v následujícím roce vycestovat 14 učitelů školy na individuální stáže v různých evropských zemích za účelem rozvoje odborných a jazykových kompetencí. 7 učitelů odborných předmětů absolvuje jazykové kurzy, 7 dalších učitelů absolvuje odborné kurzy zaměřené na různou problematiku metody CLIL. Cílem projektu je postupně posílit jazykovou vybavenost učitelů odborných předmětů a využívat ve výuce prvky metody CLIL. Začátek realizace: 15. 7. 2018 Konec realizace: 14. 7. 2019 Realizované aktivity - odborné stáže a kurzy učitelů: 1. CLIL – Content and Language Integrated Learning   2. Using Technology in the Classroom   3. English Language Development for Teachers and CLIL Methodology for Secondary School   4. Outdoor CLIL – Scaffolding Thinking Skills in CLIL   5. The CLIL Club   6. Intensive German Course and CLIL   7. English Language Development for Teachers and Staff Working in Education A1/A2   8. English for Teachers   9. Curso de Lengua Alemána y Cultura en den Nivel   10. CLIL – Practical Methodology for teachers working with CLIL   11. Outdoor CLIL – Scaffolding Thinking Skills in CLIL   12. Job Shadowing - University of Wolverhampton   13. CLIL – Innovative and Effective Methods and Tools 14. Fluency and Language Development for Educational Staff   15. Structured Educational Visit to Schools and Institutes and Training Seminars    
Celý článek
Rozvoj odborných a jazykových kompetencí učitelů
14. 04. 2017

Rozvoj odborných a jazykových kompetencí učitelů

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-035016 Cíle projektu: V rámci realizace projektu absolvovalo 11 učitelů školy kurzy resp. odborné stáže v zemích Evropské unie. Kurzy byly věnovány rozvoji odborných kompetencí zejména v oblasti IT a v oblasti jazykového vzdělávání v anglickém a ruském jazyce. Jedna odborná stáž typu "Structured educational visit" pro managemnet školy zprostředkovala srovnání se školským systémem na Islandu. Výstupem projektu je tvorba obostranných slovníků odborných výrazů v cizích jazycích vyučovaných školou www.slovnik.vyukaict.cz, zařazení aktivit teambuildingu, hodnocení výsledků vzdělávání, hodnocení pracovníků škol a autoevaluace školy. Začátek realizace: 17. 7. 2017 Konec realizace: 16. 7. 2018 Publicita projektu v tisku: FRÝDECKO-MÍSTECKÝ Patriot, 7/2018 ...zde. Realizované aktivity - odborné stáže a kurzy učitelů: 1. Creative use of Technology in the classroom Účastník kurzu: Ing. Jiřina Beňová Termín kurzu: 21. - 25. 8. 2017 Země: Malta Pořádající agentura: Alpha School of English Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastí na projektu Erasmus+ získala účastnice poznatky o převážně webových aplikacích pro využití IWB - interaktivní bílé tabule a zpestření výuky v předmětu základy mechatroniky tvorbou prezentací, kvízů. Práce probíhala převážně v aplikacích Kahoot, MovieMaker, Prezi a ActivInspire. V aplikaci Kahoot bylo pro výuku vytvořeno výukové video ...zde. Účastnice mobility si rovněž zlepšila své jazykové kompetence v anglickém jazyce. 2. Social Media SolutionsfortheClassroom Účastník kurzu: Ing. Iva Fajkusová Termín kurzu: 5. - 12. 8. 2017 Země: Španělsko Pořádající agentura: Europass Teacher Academy Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice kurzu získala nový náhled na využití sociálních médií ve výuce, a to nejen pro vytváření různých testů a kvízů, jejichž předností je např. rychlost, variabilita, přenositelnost. Cennou zkušeností byla možnost srovnání, jak se učí za hranicemi – zejména v Polsku, Maďarsku a Irsku. Účastnice rovněž získala nové inspirace pro výuku prací s aplikacemi Edmodo, Wordpress, You Tube, Instagram, Facebook, Pinterest, Kahoot. Pracovní list k vyztvoření kvízů v prostředí LearningApps ...zde. 3. Empowerment in ICT Skills Účastník kurzu: Ing. Iva Fajkusová Termín kurzu: 11. - 15. 7. 2018 Země: Malta Pořádající agentura: Executive Training Institute Náplň kurzu a jeho přínosy: "Inspirující byl pro mne přístup samotného lektora, především jeho invence. Během kurzu nám poskytl velké množství námětů, jak ve výucepracovat se zdroji získanými z internetu (texty, obrázky, video, audio), ale vždy s dodržením autorského zákona. Informace získané na tomto kurzu mohu využít napříč všemi předměty. Vhodné zařazení těchto nástrojů pomůže studentům pochopit obtížnější učivo." Účastnice pracovala převážně s aplikacemi Wix.com, Blogger.com, FlashBack Express 5. Informace získané na tomto kurzu mohou být využity napříč všemi předměty. Rovněž kvízy jsou využitelné ve všech předmětech, proto účastnice vytvořila pracovní list k využití pro ostatní vyučující. 4. TeachingRussian in EuropeCreativity & ThinkingSkills in LanguageEducation' Účastník kurzu: PaedDr. Danuše Górecká Termín kurzu: 23. - 29. 7. 2017 Země: Lotyšsko Pořádající agentura: Thinking Approach Group Náplň kurzu a jeho přínosy: "Kromě rozvoje mých odborných a jazykových kompetencí a částečné změně přístupu k výuce i k samotným studentům, dávám větší důraz na to, abych rozvíjela myšlení studentů nejen ve výuce jazyka. Během kurzu jsem pracovala na překladu odborných slovíček z oblastí oborů, které se na naší škole vyučují - strojírenství, strojírenská metalurgie, informatika,obchodní akademie. Vznikl tak malý vícejazyčný odborný slovník anglický, německý, ruský jazyk pro potřeby výuky." Účastnice absolvovala kurz pokročilé metodologie výuky ruského jazyka s důrazem na práci s určeným tématem, plánování cílů a organizace výuky cizích jazyků. 5. Team Building for School Účastník kurzu: Ing. Monika Kocháňová Termín kurzu: 24. - 29. 7. 2017 Země: Španělsko Pořádající agentura: Europass Teacher Academy Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice se nechala na semináři s názvem Teambuildingem pro veselou školu uvést do tajů pozitivní psychologie. Italská lektorka s krásným jménem Maria Mandolini ji v Barceloně učila mnohé dovednosti, např. jak naplánovat štěstí sobě, svým studentům i svým kolegům. Teoretické poznatky z oboru psychologie střídala s praktickými cvičeními jednotlivců, dvojic i týmů. Účastnice s kolegyněmi z jiných zemí Evropy zkoušely různé modelové situace (ve třídě, v kolektivu kantorů nebo i mezi kamarády) prostřednictvím role-playing aktivit. Poté každou situaci vyhodnocovaly a zkoušely podpořit teoretickými znalostmi nabytými v semináři. Absolvovaly psychologický test a nechaly si vyhodnotit, která z 24 ctností je jejich silnou stránkou, a ve které naopak pokulhávají. Každý člověk je úplně jiný, takže není divu, že měly rozdílné výsledky. Ověřily také, že kolegyně ze severských zemí nemusí být vždy chladné a netečné svingy, a že kolegyně z jižních států Evropy nemusí být nutně horkokrevné extrovertní dračice. J Ke konci každý účastník semináře prezentoval návrh na projekt pro práci s žáky v hodinách či kolegy ve škole v rámci utužování vztahů na pracovišti. Účastnice si z Barcelony odvezla kromě certifikátu o absolvování semináře a Europassu také důležitou myšlenku psychologa Andrese Martina „Zrcadli momentální náladu svých studentů a dostaneš se blíž jejich duši.“ 6. Language teaching methodology in Practice today Účastník kurzu: Mgr. Marcela Lukovská Termín kurzu:. 31. 7. -  4. 8. 2017 Země: Malta Pořádající agentura: Executive Training Institute Náplň kurzu a jeho přínosy: Pokročilý metodologický kurz byl zaměřen na osvěžení výukových myšlenek v angličtině, včetně prezentace a procvičování gramatiky, slovní zásoby, používání příběhů a písní, on-line zdrojů. Ve skupině jsme sdíleli naše zkušenosti a porovnávali metody výuky v našich zemích - Polsko, Německo, Maďarsko a dalších.  7. Intensive course of English Účastník kurzu: Mgr. Marta Michaláková Termín kurzu:  7. -  11. 8. 2017 Země: Velká Británie Pořádající agentura: Engish in Margate Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice jako učitelka německého jazyka absolvovala intenzivní kurz anglického jazyka s přesahem k uplatnění nových metod a forem výuky cizího jazyka. "Ve výuce jsem na základě zkušeností z tohoto kurzu začala používat více PC. Naučila jsem se jak lze zpestřit výuku, zejména probírána témata obrázky z internetu, používání videí apod. Nabyté znalosti mi také pomohly komunikaci s partnerskými školami, rozšířili mi pohled na školní systém. Při výběru nové knihy do výuky němčiny na naší školy,  jsem byla pro zařazení knihy s velkou internetovou podporou a elektronickou verzí knihy, kterou využívám dodnes velmi intensivně ve všech hodinách." 8. Getting Ready for the Digital Classroom Účastník kurzu: Mgr. Jaromír Přidal Termín kurzu:  18. - 22. 9. 2017 Země: Španělsko Pořádající agentura:  EscolaOficial d’Idiomes Barcelona Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastník absolvoval velmi pokročilý kurz využití moderních ICT technologií ve výuce, pracoval zejména v prostředí aplikace Moodle, kde uplatnil své dlouholeté zkušenosti. Velmi přínosná byla témata Discussions, Wikis, Quizzes, Clouds, Mind maps,Timelines, Peer to peer rewiev, Self-assessment a Collaborative projects. "Po absolvování kurzu jsem se začal podílet na administraci nové verze Moodle na naší škole. Vytvořil jsem několik video návodů, ve kterých jsem kolegům ozřejmil některá nastavení kurzu, změny editoru HTML, vytvořil jsem novou roli pro učitele kurzu a připravil řadu testů pro anglický jazyk." Účastník zpracoval výuková videa Role sdílení úloh v Moodle ...zde a Změna výchozího HTML editoru v Moodle ...zde. 9. Digital Storytelling Tools and Educational Video Production WEB 3.0 Účastník kurzu: Ing. Jiří Sumbal Termín kurzu: 12. - 16. 2. 2018 Země: Řecko Pořádající agentura: ITCS.com Náplň kurzu a jeho přínosy: Hlavním důvodem pro účast v tomto kurzu bylo zvýšení kompetencí v oblasti tvorby videí a animací využitelných ve výuce. Účastník pracoval s aplikacemi pro tovorbu digitálních příběhů ComicLab, ComicstripCreator,Kar2ouche, ComicLife. "Díky využitelnosti videí i animací ve výuce má mobilita dopad na výuku předmětů Základy mechatroniky (zejména vysvětlování fyzikálních jevů, motivace v úvodu nového tématu) a v předmětu Informační technologie v praxi (zejména videoukázky postupů)." 10. Structured Edicational Visit to Schools/Institutes and training Seminar in Iceland Účastník kurzu: Mgr. Martin Tobiáš Termín kurzu: 22. - 28. 8. 2018 Země: Island Pořádající agentura: English Matters Náplň kurzu a jeho přínosy: Pro ředitele školy se jednalo o další mobilitu typu "structured educational vist", jejímž hlavním cílem je seznámení se se školským systémem evropské země a to prostřednictví návštěv na různých typech škol a institucí. "Jednotícím tématem mobility byly myšlenky European Dimession - tedy: V současné Evropě se nebavme o překážkách a hranicích, bavme se o tom, co moho Evropané dělta společně. Poznal jsem zde efektivně fungující školský systém opřený o jednoznačnou státní koncepci ve vzdělávání založenou na pěti hlavních pilířích Literacy, Sustainability, Health and welfare, Democracy and Human rights, Equality, Creativity. Velmi cenné zkušenosti srovnání poskytly rovněž diskuse s dalšími účastníky study visit (z 19 zemí EU) i místními učiteli." Odkaz na závěrečnou prezentaci z mobility v Reykjavíku ...zde. 11. Job Shadowing in Berufliche Schulen Gelnhausen Účastník kurzu: Mgr. Martin Tobiáš Termín kurzu: 5. - 6. 5. 2018 Země: Německo Pořádající agentura: Berufliche Schulen Gelnhausen Náplň kurzu a jeho přínosy: Doplňková mobilita typu stínování byla uspořádána na partnerské škole Berufliche Schulen in Gelnhausen. Cílem mobility byla vzájemné výměna zkušeností ředitelů škol na téma vzájemní spolupráce střední odborné školy a partnerských firem. S porovnání je zřejmě, že u partnerů v Německu je spolupráce se školou na straně zaměstnavatelů zcela přirozenou součástí fungování trhu práce, kdy se zaměstnavatelé příkladně zajímají o odborné vzdělávání svých budoucích zaměstnanců. Dalšími tématy stínování byly oblasti hodnocení výsledků vzdělávání a hodnocení práce učitelů. V průběhu mobility byla dohodnuta podobná akce stínování managementu německé školy ve Frýdku-Místku. 12. WEB Solutions for Classroom Účastník kurzu: Mgr. Petr Volník Termín kurzu: 16. - 21. 10. 2017 Země: Španělsko Pořádající agentura: Europass Teacher Academy Náplň kurzu a jeho přínosy:  Kurz byl zaměřen na využívání aplikací a sw ve výuce. Zúčastnilo se celkem 8 lidí (Polsko, Německo, Itálie a Chorvatsko). První den byl rozdělen na dvě části, v první se každý z účastníku představil sebe, svou školu a předměty, které učí a které aplikace při výuce používá. Druhá část byla věnována Edmondu - prostředí pro učitele a žáky. Druhý den byl věnován aplikacím Study stack a Quizizz - obě jsou koncipována jako prostředí, ve kterém se žáci učí prostřednictvím kvízů, křížovek, her apod. Třetí den byl věnován Googlu a možnostem, které lze použít do výuky či přípravě na ní. Čtvrtý a pátý den kurzu byl věnován aplikacím Flubaroo, Symbaloo a Prezi. Účastník kurzu jako učitel matematiky rovněž zprostředkoval svým kolegům webové zdroje a nástroje využitelné ve výuce matematiky (teacher.desmos.com a map.mathshell.org) v souladu se záměry školy začlenit do výuky odborných a přírodovědných předmětů prvky metody CLIL.
Celý článek