Přírodní vědy v technických oborech

logo rop

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu:

Cílem projektu je modernizovat či vybudovat učebny a laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů, především fyziky a chemie na odborných školách v MSK a zvýšit tak kvalitu výuky těchto předmětů. Modernizace těchto oblastí/předmětů jsou u technických škol na okraji zájmu, přednost většinou dostává vybavení dílen a podpora odborných technických předmětů. Výuka těchto předmětů a materiální podpora je však stejně důležitá jako nutný předpoklad výuky technických předmětů.

Celkové výdaje projektu: 9 998 984 Kč, z toho dotace EU: 8 499 136 Kč

Alokovaná částka pro školu: 793 000 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Role školy: partner projektu

Výstupy projektu a aktivity:

Záměrem je vybudovat novou laboratoř v sousedství stávající učebny fyziky, vybavit ji nábytkem včetně silových a datových rozvodů, ICT a projekční technikou, posílení platformy PASCO pro měření, pořízení didaktických pomůcek pro žákovská měření. Pořízené vybavení - žákovské soupravy pro laboratorní měření pokrývají oblasti: mechanika, hydrostatika, termika, elektřina a magnetismus, optika a jaderná fyzika. LAboratorní práce jsou prováděny s podporou systému PASCO.

Pro partnerskou základní školu ve Frýdku-Místku budou v souladu s ŠVP a učebním plánem této školy připravena 4 výuková témata v rozsahu 2 vyučovacích hodin na každé téma a za školní rok. Tyto vyučovací hodiny budou odučeny vyučujícími základní školy v prostorách střední školy a s využitím stávajícího i nově pořízeného vybavení stávající učebny fyziky a rekonstruované laboratoře pro praktická měření. Uvažovaná témata pro výuku:

  • Mechanika – pohyb na nakloněné rovině
  • Termika – vedení tepla a tepelná výměna
  • Elektrické obvody – Ohmův zákon
  • Optika – zákon odrazu a lomu světla

fyzika 01fyzika 02fyzika 03fyzika 04fyzika 05fyzika 06