Historie školy

Historie součástí sloučené školy byla zpracována v roce 2018 u příležitosti výročí 80 let Obchodní akademie a 60 let Střední průmyslové školy. Následuje shrnutí společné historie od roku 2011

Malé nahlédnutí do historie Obchodní akademie ve Frýdku – Místku

1938
Po polské okupaci Těšínska byla obchodní akademie na začátku října evakuována z Těšína do Frýdku jako tzv. přenesená obchodní škola. Výuka probíhala od 11. 10. na nejrůznějších místech na území Frýdku i Místku (nejdříve v české měšťanské škole Pod Sovou, později např. v sále klubu S. K. Ostravica, v bývalé mateřské škole na ulici Pivovarská, v dívčí německé měšťanské škole).
1939
Po neustálém stěhování obchodní akademie získala místo ve Starém Městě v budově obecné školy. Vyučovalo se ale také v kancelářích obecního úřadu, v obecní knihovně, v tělocvičně sokolovny, jazyková učebna byla dokonce v hostinci.
1941
V říjnu byli někteří učitelé zatčeni gestapem a vzati do vazby, k 15. 12. byla škola okupačními úřady oficiálně zrušena.
1945
Po skončení 2. světové války byla výuka obnovena v budově bývalého německého gymnázia (na dnešní Masarykově třídě). Už 24. 5. se začalo učit a v srpnu se konaly první poválečné maturity. Pro studenty, kteří museli studium v době války přerušit, probíhala do roku 1947 výuka podle zkrácených osnov.
1949
Škola změnila název na Vyšší hospodářskou školu a Hospodářskou školu ve Frýdku – Místku. (Studium na této škole bylo od r. 1953 jak čtyřleté, tak také dvouleté.)
1961
Opět došlo ke změně názvu, tentokrát na Střední ekonomickou školu ve Frýdku – Místku.
1980
Střední ekonomická škola se sloučila se střední zemědělskou školou, byl zaveden obor ekonomika zemědělství a výživy, který existoval do roku 1995.
1981
Od tohoto roku probíhala výuka ve dvou budovách (na Masarykově třídě a na ulici ČSA v budově dřívější zemědělské školy).
1990
Po sametové revoluci se vrátil starý název obchodní akademie a byl otevřen první ročník pětiletého studia.
1995
Škola byla přemístěna na ulici Palackého do budovy bývalého českého gymnázia a skončilo její působení na Masarykově třídě i na ulici ČSA.
1997
Po uzákonění povinné devítileté základní školní docházky bylo zavedeno opět pouze čtyřleté studium.
2011
Z důvodu optimalizace středního školství došlo ke sloučení Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku, Obchodní akademie ve Frýdku Místku a Jazykové školy s právem st. zkoušky ve Frýdku-Místku.
V současnosti se na obchodní akademii studují 2 obory – obchodní akademie a ekonomické lyceum. Oba obory existují pouze ve formě denního studia, ale v minulosti (od poloviny šedesátých let) fungovalo na naší škole také dálkové nebo večerní studium. Poslední „dálkaři“ maturovali v roce 2011. V čele OA působilo během její osmdesátileté existence 9 ředitelů:
dr. Ing. Albín Kania (1938–1941),
dr. Karel Šmíd (1945–1959),
dr. Ing. Čeněk Kazda (1959–1971),
dr. Bohuslav Holuša, CSc. (1971–1973),
Emil Pederzoli (1973–1981),
Ing. Kamil Kuchař (1981–1989),
Ing. Jana Adamčíková (1989–1990),
Ing. Petr Tyleček Petr (1990–2011),
Mgr. Martin Tobiáš (2011 – dosud).

Z historie Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku

Historie Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku se otevírá v roce 1955: tehdy bylo rozhodnuto vystavět v místecké části okresního města novou průmyslovou školu. Realizací projektu byly pověřeny Pozemní stavby Gottwaldov (Zlín). Prvého září 1958 bylo zahájeno
v nové budově vyučování, a to ve dvou třídách (hutní a strojní) prvého ročníku a jedné strojní třídě druhého ročníku. Do tří tříd nové školy vstoupilo 95 žáků denního studia a vyučovalo
je 13 učitelů.
Postupně bylo otevřeno studium večerní a dálkové, obojí v oboru strojírenství. Ve školním roce 1960-1961 měla už škola všechny čtyři ročníky a konaly
se první maturitní zkoušky. Své první žáky ubytoval
i domov mládeže. Počet denních tříd se nadále pohyboval kolem čtrnácti, počet žáků denního studia nepřesáhl až do konce 60. let číslo 290.
Zrušením průmyslové školy hutní v Havířově (1967) se stala Střední průmyslová škola ve Frýdku-Místku jedinou hutnickou průmyslovkou na Moravě (v Brně průmyslová škola slévárenská) a jednou ze tří takových škol v bývalém Československu (tehdy také v Kladně a v Košicích).
V roce 1973 byli poprvé přijati na zdejší školu žáci oboru slévárenství. Později se začalo vyučovat dalším studijním oborům: v roce 1988 textilní technologii (od roku 1994 ji nahradil obor textilní výroba a podnikatelství), v roce 1991 strojírenské a v roce 1992 hutnické technické administrativě,
v roce 1995 managementu strojírenství, v roce 1997 managementu hutnictví a v roce 2000 technickému zařízení budov. Ve školním roce 2003/2004 bylo poprvé zahájeno vyučování studijního oboru technické lyceum, který představuje třetí vzdělávací cestu mezi gymnáziem
a střední průmyslovou školou.
Na SPŠ se rovněž uskutečňovalo studium při zaměstnání v letech 1958 až 2005, převážně jako večerní nebo dálkové studium. Maturitní vysvědčení obdrželo od roku 1960 do roku 2005 dva tisíce čtyřicet absolventů studia při zaměstnání. Ve vedení školy se vystřídalo 8 ředitelů. Osmičku můžeme považovat rozhodně za osudové číslo pro SPŠ. Za dobu 60 let historie školy působili v jejím vedením následující ředitelé:
Gustav Štefek (1958–1968),
Jaroslav Nenadál (1968),
Ing. Milan Kostelník (1968–1970),
Ing. Zdeněk Jež (1970–1980),
Ing. Arnošt Borovec (1980–1990),
Ing. Jan Kubala (1990–1996),
Ing. Dušan Rybák (1996–2008)
Mgr. Martin Tobiáš (2008 – dosud).

Co vše se změnilo za posledních 10 let?

Život člověka se v průběhu deseti let někdy změní k nepoznání. Podobné je to i s tímto hektickým desetiletím v naší škole. V roce 2008 nastoupil do funkce nový ředitel Mgr. Martin Tobiáš. Postupně vytvářel i tým svých zástupců. Přelomovým datem je 1. 7. 2011, kdy došlo ke sloučení střední průmyslové školy, obchodní akademie a jazykové školy v jednu školu se změněným názvem, moderním logem a ustálilo se vedení školy se statutárním zástupcem Ing. Zbyňkem Pospěchem, zástupkyní Ing. Tamarou Fajkusovou a zástupcem Mgr. Petrem Volníkem.
Školní rok 2010/11 byl mimořádný také novým způsobem zakončení studia - „státní maturitou“. Všichni učitelé prošli náročným školením a získali certifikáty buď jako zadavatelé, nebo hodnotitelé písemných prací a ústních maturitních zkoušek. Přestože začátky nebyly lehké a státní maturita se neustále vyvíjí, dosahuje stabilně naše škola více než 90 % úspěšnosti.
Neustále skloňovaným slovem se stala modernizace. Bylo modernizováno vybavení školní jídelny a kuchyně, domova mládeže, položena nová podlaha v hale. Velkou investicí bylo zateplení budovy, obnovení fasády, výměna oken a dlažby před školou. Škola se prosvětluje a zútulňuje i uvnitř doslova od podlahy včetně vybavení tříd a kabinetů. V roce 2010 byly moderně vybaveny metalografické laboratoře, učebna TZB, v roce 2014 učebna mechatroniky, která byla v roce 2018 rozšířena o oblast robotiky.
Operativně se modernizují i obory vyučované na naší škole: od 1. 9. 2012 se vyučuje obor informační technologie, od 1. 9. 2017 obor strojírenská metalurgie, od 1. 9. 2018 je povolen obor veřejnosprávní činnost.
Pravidelně si naši studenti prohlubují své jazykové a odborné znalosti na praxích v zahraničí, např. v SRN v Gelnhausen, v irském Dublinu, v Estonsku, Portugalsku a Holandsku. Působení našich studentů v zahraničí, kde mají možnost prohloubit si svoji odbornost i jazykové znalosti
je výsledkem nezdolné energie Mgr. Marty Michalákové. Naopak ve spolupráci s agenturou AFS – Mezikulturní programy Česká republika byl na obor technické lyceum přijat ve školním roce 2016/17 student z Turecka a v letošním roce studentka z Thajska. Zahraniční studenti navštěvují naši školu i v rámci projektu Edison.
Kromě lyžařských kurzů pro 1. ročníky v Beskydech si mohou nyní studenti zalyžovat také v Alpách. Tradiční zůstávají oblíbené výjezdy 3. ročníků do Itálie a do Španělska
a ve 4. ročníku poznávací zájezd do Prahy. Čtvrtým rokem škola pořádá adaptační kurzy pro prváky, kteří se zde poznávají nejen mezi sebou, ale také se svým třídním učitelem. Chceme, aby se studenti nastupující do 1. ročníku cítili na naší škole od počátku bezpečně a sebejistě.
Velmi intenzivně jsme se věnovali i žákům základních škol. V rámci projektu NatTech jsme pro ně uspořádali mnoho kroužků a v období hlavních prázdnin dokonce tři běhy Prázdninového soustředění, jehož obsahem bylo atraktivní a hravou formou vzbudit u žáků zájem o přírodní vědy a technické obory. Názvy našich letních táborů pro děti Stroj času, M.I.B.: Meziplanetární institut bádání a Poselství zlatého Skarabea hovoří samy o poutavosti obsahu. Mezi prezentátory krásy přírodních věd byl např. skotský chemik žijící v České republice Michael Londesborough. Kroužky pro žáky základních škol v oblasti programování Lega a robotiky provozujeme s přispěním partnerských firem dodnes.
Budova školy sama o sobě je jen prostředím, ve kterém musí nastat správná interakce mezi vyučujícími a jejich studenty, kteří ve skutečnosti dávají škole její atmosféru a dobré jméno. Naši studenti jsou v posledním desetiletí velmi úspěšní nejen v regionálních, ale i celostátních
a mezinárodních soutěžích v různých oblastech, kde mohou ukázat svou odbornost, vytrvalost
a sportovního ducha.
Každoročně se zapojují nejlepší studenti všech našich oborů v různých kategoriích do SOČ (středoškolské odborné činnosti. Jmenujme alespoň studenty s výborným umístěním v celostátním kole: rok 2012 - Václav Otipka a Ondřej Sikora, v roce 2013 - František Tofel, trojice Jan Šigut, Štěpán Turoň, Vojtěch Peřina v roce 2015. V letošním školním roce nás úspěšně reprezentovali Rudolf Turoň, dvojice Veronika Gluštíková, Tomáš Tobola a Ondřej Pečinka. V recitační a pěvecké soutěži v ruském jazyce ARS Poetika se staly vítězkami v roce 2009 Aneta Bobková a Veronika Sobčáková, která zvítězila i v následujícím roce. Jejich zpěv jsme mohli ocenit na každoročně pořádaném březnovém školním plese. Po spojení SPŠ a OA byla tradice plesů obnovena s novým názvem SPOJ ples, kde se setkávají učitelé, studenti, absolventi a příznivci obou škol.
V roce 2010 bylo redakci školního časopisu Šroubek, založeného roku 2000 pod vedením Mgr. Daši Polivčakové a fungujícího dodnes, uděleno zvláštní ocenění v soutěži Zlatý Sólokapr o nejlepší školní časopis v kategorii střední školy.
Veleúspěšní jsou v posledních letech naši studenti – strojaři. Vítězné byly týmy v celostátních soutěžích Strojař roku v roce 2014 a Stříbrný válec 2016, šestí skončili v soutěži v mechatronice Stříbrný píst. Tradiční je účast v soutěži Autodesk academia design, kde v roce 2017 slavili úspěchy nejen studenti Vojtěch Olšák a Jan Pytel, ale také jejich učitel Ing. Čestmír Suchoň se umístil na 3. příčce. Soutěž mladých strojařů v CNC programování HEIDENHEIN opanovali naši strojaři vedení Ing. Čestmírem Závodným několik let po sobě. V roce 2017 1. David Kolář, 2. Jiří Bajtek, 3. Filip Dočekal, letos 2. Filip Dočekal, 3. Jiří Bajtek, 4. Adam Kolář, 5. Tomáš Garba.
Velice dobře si studenti naší školy vedou také v soutěžích v ekonomických a grafických disciplínách. Fantastickým úspěchem bylo vítězství Davida Záděry v celostátní soutěži Nejlepší středoškolák roku 2012 v účetnictví. V tomto oboru školu také výborně reprezentovali L. Novotný, K. Zemková a I. Gregušová v soutěži Účetní tým, která se konala ve Znojmě v roce 2016. J. Žáček a M. Pikna zazářili v soutěži Think Big School s tématem „Jak pozitivně změnit svět kolem nás“, na které v roce 2012 obsadili 1. a 2. místo. Tradičně se studentům ekonomických oborů daří v psaní na klávesnici a sbírají úspěchy v krajských i celostátních soutěžích např. 3. místo v soutěži 1. ročníků v psaní na klávesnici ZAV Ostrava 2012 nebo 3. místo družstva OA v celorepublikové soutěži s mezinárodní účastí ZAV Hodonín 2013. V červnu roku 2018 se naše škola fakultní školou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava.
Právem byli pedagogové Ing. Čestmír Suchoň a Ing. Čestmír Závodný oceněni Moravskoslezským krajem jako významné pedagogické osobnosti. Dámy ale mají přednost, a ještě před nimi byly takto vyznamenány Mgr. Marcela Lukovská a Ing. Monika Kocháňová.
Vynikající jsou dlouhodobě sportovní výsledky v různých disciplínách (házená, volejbal, plážový volejbal, fotbal, stolní fotbal, florbal, šachy, šplh, silový čtyřboj) pod vedením Mgr. Jany Bretové
a PaedDr. Danuše Gorecké. Velice úspěšné byly dívky z OA (K. Machalová, K. Kohutová, P. Tobiášová) ve sportovní gymnastice. Pod vedením Mgr. Táni Sojkové zvítězily v letech 2011
a 2012 v republikovém kole soutěže středních škol. V letošním školním roce získali studenti 3. místo na Mistrovství republiky v házené a také ve stolním fotbale dvojic.
Zlatým písmem se zapíše do dějin školy červen 2016 - vítězství v Mistrovství republiky ve volejbale a postup na Mistrovství světa ISF Srbsko – Bělehrad. Chlapecké školní družstvo PaedDr. Gorecké ve složení kapitán Ondřej Pečinka, Radek Bacílek, Jiří Bajtek, David Kolář, Dan Kunz, Adam Matějka, Tomáš Prokůpek, Jan Pytel, Jan Raszka, Jonáš Stonavský v obrovské konkurenci obstálo se ctí.
Popelkou nezůstává ani Mezinárodní výtvarná soutěž Bydlím v Beskydech, v níž se v kategorii malba držíme celé desetiletí na špičce díky kroužku průmyslového designu Mgr. Hany Ondřekové. Opakovaně se umístili mezi nejlepšími třemi Kateřina Miczková, Jakub Gaszek, Jan Pytel a Jan Raszka. V roce 2017 zazářil mezi vítězi skvělými fotografiemi Mgr. Martin Tobiáš.