Projekty 2017-2020

Otevíráme se Evropě a Evropa nám!
31. 10. 2022

Otevíráme se Evropě a Evropa nám!

Otevíráme se Evropě a Evropa nám! Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA116-077868 Cíle projektu: získání pracovních zkušeností v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí zlepšení komunikačních kompetencí a posílení sebevědomí studentů získání interkulturních kompetencí (respektovat jiné způsoby myšlení a chování) propojení teorie s praxí a uznání zvýšení kvalifikace studnetů v jejich oboru Začátek realizace: 1. 10. 2020 Konec realizace: 30. 9. 2022  Realizované aktivity: 1. Irsko - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 25. 10. - 13. 11. 2021 Počet studentů: 8 Doprovodná osoba: Mgr. Radim Bodor Prezentace: ...zde 2. Kypr - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 24. 10. - 14. 11. 2021 Počet studentů: 12 Doprovodná osoba: Mgr. Marta Michaláková Prezentace: ...zde 3. Španělsko - Málaga - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 26. 2. - 19. 3. 2022 Počet studentů: 6 Doprovodná osoba: Mgr. Marcela Lukovská Prezentce: ...zde 4. Španělsko - Sevilla - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 26. 2. - 19. 3. 2022 Počet studentů: 6 Doprovodná osoba: Mgr. Marcela Lukovská Prezentace: ...zde 6. Rakousko - krátkodobá odborná stáž studentů Termín: 26. 2. - 19. 3. 2022  Počet studentů: 4 Doprovodná osoba: Ing. Jiří Vašíček Prezentace: ...zde 7. Kypr - dlouhodobá odborná stáž studentů Termín: 2. 6. - 30. 8. 2022 Počet studentů: 2 Monitoring: Mgr. Radim Bodor Prezentace: ...zde 7. Španělsko - Málaga - dlouhodobá odborná stáž studentů Termín: 1. 6. - 29. 8. 2022 Počet studentů: 2 Monitoring: Mgr. Martin Tobiáš Prezentace: ...zde 8. Nizozemsko - profesní stáž učitelů Termín: 30. 6. - 5. 7. 2022 Počet učitelů: 11 Prezentace: ...zde  9. Advance planning visit Španělsko - Sevilla: 13.-15.5.2021 Kypr - Limassol: 25.-27.10.2021 Koordinátor projektu: Mgr. Marta Michaláková
Celý článek
Střední škola otevírající brány evropské dimenze
13. 07. 2022

Střední škola otevírající brány evropské dimenze

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077657 Aktivity Erasmus+ jsou již nedílnou a strategicky významnou oblastí naší školy a přináší trvalou a udržitelnou přidanou hodnotu. Škola realizuje několik aktuálně probíhajících projektů a hlavním znakem je systémové propojení zahraničních studentských praxí se vzdělávacími mobilitami učitelů založené na rozvoji osobních kompetencí - komunikovat v cizím jazyce, používat cizí jazyk i ve výuce odborných předmětů, zavádět do výuky a hodnocení výsledků vzdělávání prvky moderní pedagogiky a doslova otevírat mladé generaci brány evropské dimenze.Realizovaný projekt "Střední škola otevírající brány evropské dimenzi" je vlastně uzavřením zřejmého posunu tematického zaměření učitelských mobilit na odbornost a rozvoj používání jazyka k systémovému ukotvení metody CLIL (se všemi aspekty) do školních vzdělávacích programů a zapojování moderních metod výuky, podpory kritického myšlení, zavádění formativního hodnocení. Aktivity Erasmus+ svým akcentem na proaktivitu všech zapojených byly významnou inspirací pro tvorbu nové vize školy s myšlenkou "Škola, která spojuje", kdy již realizované doplňujeme o podporu leadershipu učitelů i studentů. ProPOJení jazykových komptencí s odborností bylo rozšířeno velmi významně i směrem k německému jazyku. Cíle projektu: Cíl 1) Zdokonalit se v kompetenci komunikovat v cizím jazyce tak, aby bylo možno do výuky začlenit systematicky prvky cizího jazyka od užívání odborné slovní zásoby přes užití podpůrných materiálů pro výuku v cizím jazyce až k plnohodnotnému užití metody CLIL. Cesta: Učitelé odborných a přírodovědných předmětů posílí na jazykových kurzech v zahraničí svoji jazykovou vybavenost. Učitelé odborných předmětů jazykově zdatnější absolvují kurzy přímo s tématikou CLIL. Po návratu připraví každý z učitelů sadu materiálů pro výuku v angličtině-pracovní listy, digitální učební materiály a odučí minimálně 3 hodiny s prvky CLIL. Cíl 2) Aplikovat metodiku CLIL systematicky. Cesta: Učitelé cizích jazyků a jazykově zdatní učitelé odborných předmětů absolvují kurzy zaměřené na kompletní problematiku CLIL. Na kurzech se seznámí s principy a specifiky této metody. Důležitá je orientace v oblastech plánování a struktury CLIL hodin a dále tvorba vhodných materiálů pro výuku a hodnocení v CLIL hodinách. Cíl 3) V rámci rozvoje týmové spolupráce dále propojit učitele odborných předmětů a cizích jazyků. Cesta: Po návratu z kurzů dojde k propojení učitelů a k intenzivní spolupráci. Formou tandemové spolupráce připraví učitel odborných předmětů minimálně 3 hodiny s prvky CLIL. Cíl 4) Obohatit výuku o podporu kritického myšlení, formativního hodnocení a dalších moderních metod práce učitele. Cesta: Každý z učitelů aplikuje tyto metody ve své výuce a hodnocení výsledků, vznikne sada nástrojů pro využití dalšími učiteli. Implementace projektu: V rámci realizace projektu jsme uskutečnili celkem 17 vzdělávacích mobilit pedagogických pracovníků. Témata kurzů byla volena s ohledem na stanovené cíle. 7 učitelů z celkového počtu 16 se mobility Erasmus+ zúčastnili poprvé. 5 učitelů se zúčastnilo jazykových kurzů s cílem zdokonalit se v anglickém jazyce, některé z těchto kurzů již měly lehký přesah do problematiky CLIL. 6 učitelů absolvovalo kurz orientovaný přímo na detailní problematiku inovativních metod vzdělávání a hodnocení. Náplní těchto kurzů byly základní poznatky o metodě CLIL, organizace vyučování, pokročilá praktická metodologie CLIL. Převažovala tematika podpory kritického myšlení, projektového vyučování s formativního hodnocení. Jeden kurz byl dokonce zaměřen na využití prvků dramatu ve výuce, což bylo velmi vhodné vzhledem ke školnímu klubu anglického divadla. Zajímavými tématy kurzů byly dále "game based learning for social inclusion" a "developing social emotional intelligence abilities". 3 učitelé absolvovali odborný kurz rozvoje jazykových kompetencí propojujících německý jazyk s výukou ekonomických předmětů. 2 učitelé absolvovali mobilitu typu "job shadowing" - stínování v partnerských organizacích. Aktivity projektu - absolvované kurzy: English for Teachers, Saint Julians´, Malta Sprache und Metodik für Lehrkräfte der Sprachstufe C1 teilgenommen, Lindau, Německo Improving English Language Skills, Split, Chorvatsko Gamification and Game Based Learning for Social Inclusion, Corfu, Řecko Deutsch als Fremdsprache, Mnichov, Německo CLIL for Physical Education Teachers, Tenerife, Španělsko 21st Century Skills for Teachers and Students, Verona, Itálie Joyful English, Soverato, Itálie Methodentraining in der Unterrichtspraxis Deutsch als Fremdsprache, Düseeldorf, Německo Project Based Learning, Reykjavik, Island B2 intensive English intermediate course, Alicante, Španělsko Developing soft skills in education using drama methodology and emotional intelligence abilities, Reykjavik, Island Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars, Helsinki, Finsko CLIL - Practical Methodology fo Teachers working with CLIL, Saint Julians´, Malta Fluency & Language Development for Educational Staff, Saint Julians´, Malta Aktivity projektu - job shadowing: Escuela de Idiomas Carlos V, Sevilla, Španělsko HTL Vöcklabruck, Rakousko
Celý článek
POJ F-M
12. 12. 2021

Jednota v rozmanitosti

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060898 Cíle projektu: získání pracovní zkušeností v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí zlepšení komunikačních kompetencí a posílení sebevědomí studentů získání interkulturních kompetencí (respektovat jiné způsoby myšlení a chování) propojení teorie s praxí a uznání zvýšení kvalifikací studentů v jejich oboru. Implementace projektu: Naši žáci i učitelé mají možnost rozvíjet své odborné a jazykové kompetence prostřednictvím projektů Erasmus+ v mnoha evropských zemích, kde máme své partnery a přátele:Na odborné stáže jsme vyslali více žáků, než jsme plánovali v projektu. 1. běh projektu proběhl hned v září 2019 v Anglii, a zúčastnilo se ho 10 žáků. 2. běh se realizoval na jaře 2020: 6 žáků absolvovalo odbornou praxi v Rakousku, 14 žáků v Irsku 10 žáků ve Španělsku - Malaga 3. běh se uskutečnil v letních měsících 2021 v rámci ErasmusPro. Dva čerství absolventi naší školy se zúčastnili 3měšíční odborné praxe v Seville, jeden z oboru IT a jedna studentka z obchodní akademie. V roce 2019 jsme se zapojili aktivně do Erasmus Days, kde jsme spolu s účastníky projektů propagovali program Erasmus+ nejen v naší škole, ale i na místním náměstí. V roce 2020 jsme se zapojili do ErasmusDays online. V roce 2021 jsme uskutečnili poslední aktivitu v rámci ErasmusPro. Dva absolventi naší školy se zúčastnili 3měšíční odborné praxe v Seville, jeden z oboru IT a jedna studentka z obchodní akademie.V rámci odborných stáží byla založena fiktivní firma PicParrot se zaměřením na služby v oboru fotografie, jejíž výsledky byly zapracovány do ekonomických předmětů školy a budou i součástí dlouhodobé maturitní práce. Výsledky fiktivní firmě jsou prezentovány na Veletrhu odborných praxí v naší škole i na regionální rovni v Příbrami. Odkaz na stránky PicParrot.Z praxe domů se vrátili naprosto sebevědomí žáci, kteří ztratili pocit ostychu při prezentaci na veřejnosti, zlepšili si své jazykové znalosti, nebojí se cestovat a mají jasnější představu o svém budoucím profesním životě.  
Celý článek
Střední škola hlásící se k myšlenkám
13. 09. 2020

Střední škola hlásící se k myšlenkám "European Dimension"

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060690 Aktivity Erasmus+ jsou již nedílnou a strategicky významnou oblastí naší školy a přináší trvalou a udržitelnou přidanou hodnotu. Škola realizuje několik aktuálně probíhajících projektů a hlavním znakem je systémové propojení zahraničních studentských praxí se vzdělávacími mobilitami učitelů založené na rozvoji osobních kompetencí - komunikovat v cizím jazyce, používat cizí jazyk i ve výuce odborných předmětů, zavádět do výuky a hodnocení výsledků vzdělávání prvky moderní pedagogiky a doslova otevírat mladé generaci brány evropské dimenze.Realizovaný projekt Střední odborná škola hlásící se k myšlenkám "European Dimension" je vlastně uzavřením zřejmého posunu tematického zaměření učitelských mobilit na odbornost a rozvoj používání jazyka k systémovému ukotvení metody CLIL (se všemi aspekty) do školních vzdělávacích programů a zapojování moderních metod výuky, podpory kritického myšlení, zavádění formativního hodnocení. Aktivity Erasmus+ svým akcentem na proaktivitu všech zapojených byly významnou inspirací pro tvorbu nové vize školy s myšlenkou "Škola, která spojuje", kdy již realizované doplňujeme o podporu leadershipu učitelů i studentů.Erasmus+ jako nedílnou součást školy jsme v roce 2021 posílili ziskem Akreditace Erasmus. Cíle projektu: Cíle realizovaného projektu vycházely z našich strategických dokumentů - evropského plánu rozvoje a evropské internacionalizací strategie, v nichž jsme si na základě potřeb stanovili klíčové oblasti rozvoje školy. Zároveň jsme chtěli do aktivit Erasmus+ zapojit nové učitele, kteří ještě mobilitu neabsolvovali.Stanovené cíle projektu:Cíl 1) Zdokonalit se v kompetenci komunikovat v cizím jazyce tak, aby bylo možno do výuky začlenit systematicky prvky cizího jazyka od odborné slovní zásoby přes užití podpůrných materiálů v cizím jazyce až k plnohodnotnému užití metody CLIL.Cíl 2) Aplikovat metodiku CLIL systematicky - znát metodu CLIL ze všech pohledů - plánování a stavby vyučovací hodiny, vlastní organizace a metody CLIL výuky, hodnocení výsledků vzdělávání a hodnocení efektivity CLIL výuky.Cíl 3) V rámci rozvoje týmové spolupráce dále propojit učitele odborných předmětů a cizích jazyků. Začlenit do organizace výuky tandemy učitelů tj. jeden učitel odborných předmětů + jeden učitel cizího jazyka v jedné vyučovací hodině odborného nebo přírodovědného předmětu.Cíl 4) Obohatit výuku o podporu kritického myšlení, formativního hodnocení a dalších moderních metod práce učitele, což se ukázalo v době distanční výuky jako neocenitelné. Implementace projektu: V rámci realizace projektu jsme uskutečnili celkem 15 vzdělávacích mobilit pedagogických pracovníků. Témata kurzů byla volena s ohledem na stanovené cíle. 8 učitelů z celkového počtu 15 se mobility Erasmus+ zúčastnili poprvé.4 učitelé se zúčastnili jazykových kurzů s cílem zdokonalit se v anglickém jazyce, některé z těchto kurzů již měly lehký přesah do problematiky CLIL. 6 učitelů absolvovalo kurz orientovaný přímo na detailní problematiku CLIL metody. Náplní těchto kurzů byly základní poznatky o metodě CLIL, organizace vyučování, pokročilá praktická metodologie CLIL a hodnocení výsledků CLIL vzdělávání. 5 učitelů se na svých kurzech vzdělávalo v moderních pedagogických metodách. Převažovala zde tematika podpory kritického myšlení, projektového vyučování s formativního hodnocení. Jeden kurz byl dokonce zaměřen na využití prvků dramatu ve výuce, což bylo velmi vhodné vzhledem ke školnímu klubu anglického divadla. Vzhledem k možnostem rozpočtu projektu byla jako jedna z posledních realizována doplňková mobilita - job shadowing. Koordinátor projektu (ředitel školy) absolvoval stínování na partnerské střední škole v Málaze. Tématem stínování byla spolupráce školy s partnerskými firmami i oblast formativního hodnocení. Aktivity projektu - absolvované kurzy: CLIL-Content and Language Integrated Learning CLIL Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL Intensive English Course and CLIL for Teachers Content and Language Integrated Learning (CLIL) The CLIL Training component Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication English for Teachers: A2, B1 Enhance Your English Language Skills for Intercultural Communication Fluency and English Language Development for Teachers Student-centered Classroom: teachers as promoters of active learning! Teaching critical thinking in the teen and young adult classroom Critical Thinking Skills and Problem Solving Creativity for the future: Promoting Critical Thinking and Problem Solving in the classroom Using Drama to Enhance Teaching Job shadowing. I.E.S. La Rosaleda Málaga
Celý článek
Směřujeme k výuce s využitím metody CLIL na střední odborné škole
30. 07. 2019

Směřujeme k výuce s využitím metody CLIL na střední odborné škole

  Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047503 Cíle projektu: V rámci schváleného projektu bude moci v následujícím roce vycestovat 14 učitelů školy na individuální stáže v různých evropských zemích za účelem rozvoje odborných a jazykových kompetencí. 7 učitelů odborných předmětů absolvuje jazykové kurzy, 7 dalších učitelů absolvuje odborné kurzy zaměřené na různou problematiku metody CLIL. Cílem projektu je postupně posílit jazykovou vybavenost učitelů odborných předmětů a využívat ve výuce prvky metody CLIL. Začátek realizace: 15. 7. 2018 Konec realizace: 14. 7. 2019 Realizované aktivity - odborné stáže a kurzy učitelů: 1. CLIL – Content and Language Integrated Learning   2. Using Technology in the Classroom   3. English Language Development for Teachers and CLIL Methodology for Secondary School   4. Outdoor CLIL – Scaffolding Thinking Skills in CLIL   5. The CLIL Club   6. Intensive German Course and CLIL   7. English Language Development for Teachers and Staff Working in Education A1/A2   8. English for Teachers   9. Curso de Lengua Alemána y Cultura en den Nivel   10. CLIL – Practical Methodology for teachers working with CLIL   11. Outdoor CLIL – Scaffolding Thinking Skills in CLIL   12. Job Shadowing - University of Wolverhampton   13. CLIL – Innovative and Effective Methods and Tools 14. Fluency and Language Development for Educational Staff   15. Structured Educational Visit to Schools and Institutes and Training Seminars    
Celý článek