Povinné informace a formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení


Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 1598, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.


Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předmět úpravy

Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 31479/99-14, k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněné informace

 1. Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy
 2. Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy
 3. Pracovníci pověření přijímat žádosti a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení
 4. Rozhodnutí ředitele školy
 5. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 6. Postup při vyřizování žádostí o poskytování informace dle §14 zákona 106/1999 Sb.
 7. Vnitřní předpisy školy
 8. Právní předpisy pro oblast školství

Informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele

Název školy: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Sídlo: 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek
Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18, Ostrava
Právní forma: příspěvková organizace
Identifikační číslo: 00601381
Identifikátor zařízení: 600016323
Ředitel školy: Mgr. Martin Tobiáš
telefon: 558 406 211, +420 732 227 482
email: tobiasmAt sign.svgpojfm.cz
Kontakty:  
telefon: 558 406 111
sekretariát: 558 406 212
ředitel: 558 406 211
email: skolaAt sign.svgpojfm.cz
internet: www.pojfm.cz
Obchodní akademie: 558 406 321
Jazyková škola: 558 406 278,  jazykovkaAt sign.svgpojfm.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, č. ú.: 9834781/0100

Ředitel školy byl jmenován Radou Moravskoslezského kraje usnesením č. 161/5688, podle ustanovení §59 odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 3 § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 3. 2008.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo dne 23. 3. 2011 svým usnesením č. 18/1471 o sloučení organizací Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2011. Přejímající organizací se stala Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, zároveň byl změněn název školského subjektu na výše uvedený. 

Stanovisko ředitele SPŠ F-M k optimalizaci škol ZDE >>

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele je dáno §164-165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školská zákon).

Ředitel školy rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb o:

 • přeřazení žáka do vyššího ročníku podle §17 odst. 3,
 • povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59,
 • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, §66 odst. 7 a §97 odst. 8,
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4,
 • uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100.

Pracovníci pověření přijímat žádosti a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení

Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bude provádět vyřizování žádostí o poskytnutí informací a vyřizování stížností, oznámení a podnětů ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupci ředitele. Ředitel školy dále pověřuje p. Kateřinu Otáhalovou, sekretářku školy, k přijímání a evidenci žádostí o poskytnutí informací a stížností, podnětů a oznámení.

Mgr. Martin Tobiáš, ředitel školy

 • email: tobiasm@pojfm.cz, tel.: 558 406 211

Ing. Tamara Fajkusová, zástupce ředitele školy

 • email: fajkusovat@pojfm.cz, tel.: 558 406 320

Mgr. Petr Volník, zástupce ředitele školy - zástupce statutárního orgánu

 • email: volnikp@pojfm.cztel.: 558 406 244

Mgr. Marcela Lukovská, vedoucí učitel jazykové školy

 • email: jazykovkafm@seznam.cz, tel.: 558 406 278

Kateřina Otáhalová, sekretářka

 • email: otahalovakj@pojfm.cztel.: 558 406 212

Rozhodnutí ředitele školy

Proti rozhodnutí ředitele školy je možnost podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Každý občan má právo usilovat prostřednictvím stížností, oznámení a podnětů o odstranění zjištěných nedostatků ve škole při procesu výchovy a vzdělávání.

 • Stížnost je takové podání, které se týká zájmu stěžovatele.
 • Oznámení je takové podání, kterým má být odstraněn jednotlivý nedostatek.
 • Podnět je takové podání, kterým je sledován širší společenský zájem.

Přijímání stížností a oznámení

Ředitel školy je povinen přijímat a zařizovat správné a včasné vyřízení stížností a oznámení. Forma stížnosti může být ústní nebo písemná. V případě ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše ředitel školy nebo pověřený pracovník zápis, který předloží stěžovateli k podpisu. Jedná-li se o stížnost zvláště závažnou, musí ředitel školy neprodleně informovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, který pak stanoví způsob vyřízení stížnosti.

Vyřizování stížností a oznámení

Všechny stížnosti budou odpovědně prozkoumány a vyřízeny nebo bude zařízeno jejich vyřízení.

Lhůty pro vyřizování stížností:

 • 10 dnů– u jednodušších stížností,
 • 30 dnů– u ostatních stížností mimo výjimek,
 • lhůtu 30 dnů lze prodloužit zcela výjimečně ve zvlášť složitých případech

Proti stěžovatelům (v případě rodičů ani proti žákům) nesmí být činěny žádné nepřípustné kroky proto, že podali stížnost. Ředitel školy je povinen sledovat, jak jsou opatření uložená ke zjednání nápravy plněna a popř. vyvozovat další důsledky.

Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže je to v zájmu správného vyřízení stížnosti, postoupí se k prošetření jen opis stížnosti bez uvedení jména stěžovatele. O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná.

Proti způsobu vyřízení stížností není možné podat odvolání, ale může se podat nová stížnost, která musí obsahovat další upřesňující skutečnosti, jinak není potřebné novou stížnost prošetřovat.

Postup při vyřizování žádostí o poskytování informace dle §14 zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel pracovník školy pověřený přijímáním žádostí. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a komu je žádost určena.

Ředitel školy posoudí obsah žádosti:

 • V případě, bráni-li nedostatek údajů o žadateli podle odst. 2 §14 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle §14a nebo §15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
 • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti školy, žádost se odloží a tato skutečnost je žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
 • Nerozhodne-li podle §15, poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťovém médiu.

Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůta může být prodloužena ze závažných důvodů dle §14 odst. 7, nejvýše do 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud ředitel školy žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle §16 zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u ředitele školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Vnitřní předpisy školy

Vnitřní předpisy školy, výroční zprávy a zprávy vlastního hodnocení jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy (místnost A101) každé pondělí od v době 8.00 do 14.00 hodin. Tam, kde to ukládá právní předpis, jsou dokumenty dostupné i na internetových stránkách školy.

Přehled nejdůležitějších vnitřních předpisů školy

 • Zřizovací listina
 • Organizační řád
 • Vnitřní kontrolní systém
 • Spisový a skartační řád
 • Školní řád

Právní předpisy pro oblast školství (všechny ve znění pozdějších předpisů)

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce