Metodik prevence

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Na metodika prevence se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

  • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
    záškoláctví
  • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  • prevence úrazů - rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
  • negativní působení netradičních náboženských skupin
  • sexuální rizikové chování
  • rizikové stravovací návyky vedoucí k poruchám příjmu potravy (např. mentální bulimie, mentální anorexie...).

Metodik prevence váš problém posoudí a v nutných případech vám zprostředkuje konzultaci s odborníky, kteří vám mohou účinně pomoci.

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/22

Metodici prevence:

Mgr. Libor Kmenta – pedagog, metodik prevence
kabinet: A202 (SPŠ), telefon: 558 406 228

Konzultační hodiny: úterý 11:30 - 12:30, pátek 7:30 - 8:30

Mgr. Vladimíra Papřoková – pedagog, metodik prevence
Kabinet: G 218 (OA), telefon: 558 406 330

Konzultační hodiny: