Ostatní

Školní poradenské pracoviště
15. 11. 2021

Školní poradenské pracoviště

je na škole ustanoveno ve složení: dva výchovní poradci dva školní metodici prevence školní psycholog Program poradenských služeb Cíle práce ŠPP zkvalitnit sociální klima školy pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními Školní psycholog koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků) podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy podílí se na přijímacím řízení provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků provádí edukační terapii provádí prevenci školní neúspěšnosti provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce...) odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu Výchovný poradce spolupracuje se školním psychologem spolupracuje s PPP, SPC a SVP provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření spolupracuje se školním metodikem prevence o své činnosti si vede písemné záznamy spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte je ochráncem práv dítěte v prostředí škol Školní metodik prevence spolupracuje se školním psychologem spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciární péči ve státních i nestátních zařízeních ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy
Celý článek
Školní psycholog
13. 09. 2020

Školní psycholog

Školní psycholog on-line Aktuální situace vývoje epidemie COVID je pro školství velkou výzvou, pro ředitele, učitele, studenty, rodiče. Po měsíci září je snad všem zřejmé, že jsme se nevrátili do stejné doby, jako v březnu před COVID. Vrátili jsme se do nového školního roku a není to jako dřív. Každý den prověřuje naši vůli, schopnosti, ochotu se přizpůsobit, solidaritu s druhými, prověřuje náš charakter a v neposlední řadě naši snahu se vzdělávat přes všechny překážky. Co dříve nebylo uskutečnitelné, stává se realitou. Věřme, že to má svůj smysl. V současné situaci uzavření středních škol se můžete na mě obracet, studenti, rodiče, pedagogové, s tématy, která potřebujete aktuálně řešit, např. domácí vzdělávání, zvládání mimořádných opatření, zvládání negativních nálad a omezení kontaktu s druhými lidmi,  řešení otázek: kam dál po střední škole, jak zvládnout přijímačky na VŠ a další ... Téma si samozřejmě zvolte sami! Podporu Vám můžu při konzultacích poskytnout osobně nebo přes MS Teams. Kontaktovat mě můžete: přes Bakaláře - Komens na tel.: 737 331 596 na e-maily: psycholozka.d@gmail.com nebo kubinovad@pojfm.cz. konzultační hodiny:  pro studenty: úterý 8:30 - 11:00, čtvrtek 8:00 - 11:00 pro rodiče: středa a čtvrtek 13:00 - 15:00 pro pedagogy: individuálně po domluvě Se srdečným pozdravem Dominika Kubinová, školní psycholožka
Celý článek
Školní psycholog
20. 02. 2018

Školní psycholog

Milí studenti, vážení rodiče a pedagogové, od února 2018 také naše škola nabízí služby školního psychologa. Psychologické poradenství zahrnuje konzultace poskytované studentům, rodičům, pedagogům při mimořádných životních událostech, osobních a vztahových problémech, rodinných, sociálních a zdravotních obtížích, nebo při vzdělávacích neúspěších. Studenti mohou individuálně využít kariérní psychologické poradenství jako podporu při rozhodování, kam po střední škole dál. Služba obsahuje diagnostiku osobnostních charakteristik, inteligence a profesní orientace pro ujasnění vlastních zájmů, preferencí a motivací. Působení psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky prevence při řešení problémů v třídních kolektivech. Dále také komunikaci s rodiči studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a podporu učitelů, kteří s nimi v hodinách pracují. Služby jsou poskytované zdarma s povinností psychologa zachovávat mlčenlivost. Kontaktovat mě můžete také prostřednictvím Bakalářů. S přáním úspěšného školního roku Mgr. Ing. Dominika Kubinová Psycholog OA Mgr. Ing. Dominika Kubinová Absolventka Filozofické fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, Absolventka Ekonomické fakulty, VŠB–TÚ Ostrava, obor Veřejná správa a ekonomikaPraxe: SŠ 17 let Konzultační hodiny (kabinet G 316): pro studenty: středa, čtvrtek 8:00–10:00 a dále po domluvě pro rodiče: středa 13:00–15:00 a dále po domluvě pro pedagogy: individuálně po domluvě E-mail: psycholozka.d@gmail.com, kubinovad@spsoafm.cz Telefon: 558 406 334, Mobil: 737 331 596
Celý článek