Ostatní

Školní poradenské pracoviště
15. 11. 2021

Školní poradenské pracoviště

je na škole ustanoveno ve složení: dva výchovní poradci dva školní metodici prevence školní psycholog Program poradenských služeb Cíle práce ŠPP zkvalitnit sociální klima školy pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními Školní psycholog koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků) podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy podílí se na přijímacím řízení provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků provádí edukační terapii provádí prevenci školní neúspěšnosti provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce...) odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu Výchovný poradce spolupracuje se školním psychologem spolupracuje s PPP, SPC a SVP provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření spolupracuje se školním metodikem prevence o své činnosti si vede písemné záznamy spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte je ochráncem práv dítěte v prostředí škol Školní metodik prevence spolupracuje se školním psychologem spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciární péči ve státních i nestátních zařízeních ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy
Celý článek
Školní psycholog
20. 02. 2018

Školní psycholog

Milí studenti, vážení rodiče a pedagogové, od února 2018 také naše škola nabízí služby školního psychologa. Psychologické poradenství zahrnuje konzultace poskytované studentům, rodičům, pedagogům při mimořádných životních událostech, osobních a vztahových problémech, rodinných, sociálních a zdravotních obtížích, nebo při vzdělávacích neúspěších. Studenti mohou individuálně využít kariérní psychologické poradenství jako podporu při rozhodování, kam po střední škole dál. Služba obsahuje diagnostiku osobnostních charakteristik, inteligence a profesní orientace pro ujasnění vlastních zájmů, preferencí a motivací. Působení psychologa zahrnuje spolupráci s třídními učiteli, výchovnými poradci a metodiky prevence při řešení problémů v třídních kolektivech. Dále také komunikaci s rodiči studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a podporu učitelů, kteří s nimi v hodinách pracují. Služby jsou poskytované zdarma s povinností psychologa zachovávat mlčenlivost. Kontaktovat mě můžete také prostřednictvím Bakalářů. S přáním úspěšného školního roku Mgr. Ing. Dominika Kubinová Psycholog OA Mgr. Ing. Dominika Kubinová Absolventka Filozofické fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, Absolventka Ekonomické fakulty, VŠB–TÚ Ostrava, obor Veřejná správa a ekonomikaPraxe: SŠ 17 let Konzultační hodiny (kabinet G 316): pro studenty: středa, čtvrtek 8:00–10:00 a dále po domluvě pro rodiče: středa 13:00–15:00 a dále po domluvě pro pedagogy: individuálně po domluvě E-mail: psycholozka.d@gmail.com, kubinovad@spsoafm.cz Telefon: 558 406 334, Mobil: 737 331 596
Celý článek
Prevence rizikových jevů
03. 05. 2017

Prevence rizikových jevů

"Neumíme dělat velké věci, jen malé - s velkou láskou." (Matka Tereza) Školní preventivní strategie 2014-18 ...zde. Minimální preventivní program 2019/20 ...zde Činnost metodika prevence Tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Spolupráce s třídními učiteli na vyhledávání problémových projevů chování: záškoláctví, kouření, alkohol a užívání jiných návykových látek, projevy rasismu, šikany… Poskytování poradenských služeb rodičům žáků s projevy sociálně patologických jevů, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). Besedy na téma „zdravý životní styl“. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence SPJ. Metodik prevence SPŠ Mgr. Libor Kmenta Absolvent Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, obor matematika-fyzika. Další studium: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity – prevence sociálně patologických jevů Praxe: SŠ 25 let Konzultační hodiny: úterý 11:45-12:30; čtvrtek 11:45-12:30 E-mail: kmental@spsoafm.czTel: 558 406 228 Metodik prevence OA Mgr. Vladimíra Papřoková Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, obor ruský jazyk – občanská nauka, absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk. Praxe: SŠ 28 let Konzultační hodiny: úterý 10:30-11:15; středa 10:30-11:15 E-mail: paprokovav@spsoafm.czTel: 558 406 330
Celý článek