Evropský týden dovedností

vet week 20

Poznej lépe digitální svět! Objevuj s námi virtuální realitu!

Jako škola aktivní v projektech Erasmus+ se zapojíme do tradiční celoevropské akce pořádané Evropskou komisí Objev svůj talent.

Zde předkládáme přehled našich aktivit:

Regionální veletrh fiktivních firem distanční formou - 11. 11. 2020

Veletrh fiktivních firem - Online na Teams, od 8:00 do 12:30

Zúčastní se 3 fiktivní firmy z naší školy, každá bude sestavena ze 4 žáků ekonomických oborů a 2 žáků IT. Vzájemné předávání nabytých znalostí a zkušeností žáků různých oborů je jedním z hlavních cílů této aktivity. Žáci IT budou pomáhat při digitalizaci a využití prostředků digitálního marketingu fiktivní firmy a žáci ekonomických oborů s odbornou náplní firmy.
Jednou z firem bude fiktivní firma, kterou vytvořili naši žáci během odborných praxí v rámci projektu Erasmus+ 2020 v Irsku, Anglii, Rakousku a Španělsku - "Pic parrot".

Své životní zkušenosti s vedením firmy bude s žáky sdílet a pomáhat připravit i odborník z praxe Ing. Jaroslav Zachurczok.

Soutěže:

  1. Nejlepší prezentace – komentáře v češtině a angličtině
  2. Nejlepší leták – informace o produktu
  3. Nejlepší logo + slogan v anglickém jazyce
  4. Reklamní spot - max. 30 s

Program:

  • 08:00-10:00 prezentace firem v MS TEAMS (viz soutěže), přehlídka reklamních spotů
  • 10:00-11:00 test prodejních dovedností a odborných znalostí přes MS Forms
  • 11:00-12:00 videokonference s odborníkem z praxe Antonínem Kostkou – start-up pro divizi firmy CUBO INVESTMENTS, s. r. o. (nanoroušky)
  • 12:00 vyhlášení výsledků soutěží

Cíl: spojení teorie s praxí, využívání digitálních technologií v odborné praxi, zlepšení prezentačních dovedností studentů a propojení ekonomických znalostí žáků s žáky Informatiky v rámci digitálního marketingu, prezentace produktů na internetových a sociálních sítích.

Virtuální realita v technické praxi - 12. 11. 2020

Online na Teams, od 9:40 do 10:40

Ve spolupráci s partnerskými firmami VR LIFE Ostrava a Virtual Lab České Budějovice bude připraven program využití virtuální reality u nás ve škole. Žáci i učitelé si vyzkouší prostředí virtuální reality a seznámí se s jeho využitím ve výuce odborných předmětů. Do této činnosti zapojíme i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Následně proběhne diskuse všech zájemců s partnerskou firmou o možném využití VR v prostředí naší školy.

Naše škola je zapojena do projektu spolupráce s názvem Stirling Engine Group. 6 žáků naší školy spolu s žáky z odborných škol v Rakousku, Norsku a Belgie pracují na návrhu, konstrukci, výrobě a sestavení Stirlingova motoru. 9. - 13. 11. 2020 proběhne 2. setkání všech účastníků, tentokrát u nás ve škole. Součástí návštěvy bude prezentace Stirlingova motoru ve virtuálním prostředí. Účastníci projektu budou implementovat své již vypracované 3D modely do virtuální reality, ověří technické parametry a funkčnost stroje, mohou si vyzkoušet jeho ovládání a možnost oprav. Žáci tak budou mít příležitost nahlédnout do Stirlingova motoru, aby pochopili prinicip jeho fungování. Tato VR žákům umožňuje pohledy do stroje a testování funkčnosti 3D modelu, které by v reálném provozu nebyly možné. Získané poznatky povedou k efektivní montáži Stirlingova motoru. V případě, že aktuální situace s Covid 19 neumožní fyzickou přítomnost všech účastníků, budou žáci naší školy své zkušenosti s VR sdílet s dalšími účastníky projektu přes MS TEAMS

Cíl: Prezentace a možností využití virtuální reality ve výuce pro žáky a učitele naší školy. Zefektivňovat výuku, zjednodušovat pracovní postupy, motivovat žáky i učitele k iniciativě, zaujmout širokou veřejnost našimi aktivitami.

Digitální svět pro žáky základních škol - 11. 11. 2020

Kroužek  pro žáky základních škol - Online na Teams, od 16:00 do 17:30

Naše škola již několik let organizuje zájmové kroužky v oblasti informačních technologií pro žáky základních škol. Náplní kroužků je programování Lego, tvorba vlastních PC her a programování systému Arduino. Tuto aktivitu využijeme i v rámci Evropského týdne odborných dovedností, kdy žáky základních škol chceme cíleně motivovat ke studiu odbornosti v oblasti IT. Rovněž budeme prezentovat celou strategii a zapojení školy do aktivit Erasmus+. Průvodcem žákům základních škol bude vedle učitele i absolvent kroužků v minulosti a náš současný žák se specifickými vzdělávacími potřebami.

Cíl: Zapojit žáky základních škol do aktivit školy v oblastech IT a digitalizace, a to na úrovni přístupné věku základní školy.
Motivovat žáky základních škol ke studiu odbornosti v oblastech IT
Zapojit stávajícího žáka s poruchou autistického spektra do komunikace se žáky základních škol, využít jeho specifických schopností, přispět k účinnější adaptaci tohoto žáka na prostředí školy a povzbudit ho.