Projekty zřizovatele

Modernizace výuky informačních technologií

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb 

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/25.01382

Cíl projektu

Hlavní cíl projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání v oblasti počítačových sítí na vybraných středních školách Moravskoslezského kraje.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude šest plně zmodernizovaných učeben pro výuku počítačových sítí (na každé ze zapojených škol bude zmodernizována jedna učebna). Učebny budou plně vybaveny moderním ICT vybavením potřebným pro práci s počítačovými sítěmi, bude nakoupen související nábytek (pracovní stoly, židle pro studenty, katedra, židle pro vyučujícího, skříň pro učební pomůcky), prezentační technika a budou provedeny nutné elektroinstalační práce. Součástí projektu je i školení pro učitele odborných předmětů. Zmodernizované učebny umožní řešení mnohem širšího spektra úloh a praktickou simulaci reálných situací z praxe, čímž dojde k výraznému zkvalitnění výuky. Výstupy projektu budou rovněž využívány pro potřeby volnočasových aktivit a kroužků.

Výsledky projektu

 • 6 učeben vybavených moderním zařízením pro výuku počítačových sítí,

 • atraktivní studium na vybraných středních školách

 • zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,

 • studenti lépe připravení pro další studium na vysokých školách,

 • zvýšená nabídka kvalitních pracovníků v informačních oborech na trhu práce,

 • možnost studentů pracovat na zařízeních používaných v reálném provozu.

Partneři projektu

 • Střední průmyslová škola, Bruntál, p. o.

 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.

 • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, p. o.

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov, p. o.

 • Střední škola průmyslová a umělecká Opava, p. o.

 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.

Financování projektu

Zdroj financování projektu 

výše podílu v Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu

 18 980 783,09

Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%)

 16 133 665,62

Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %)

  2 847 117,47

Doba realizace projektu

září 2013 – leden 2014

Kontaktní osoba

Ing. Aleš Trnka

projektový manažer

odbor evropských projektů

tel.: 595 622 984

fax: 595 622 427

e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz

euopvk

 

Modernizace laboratoří praktické výuky na SPŠ ve Frýdku-Místku

Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00714

Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko

Oblast podpory: Infrastruktura veřejných služeb

Podoblast podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Benefit 7 ...zde

Popis projektu:

Na SPŠ ve Frýdku-Místku se nacházejí 4 technologické laboratoře, ve kterých probíhá praktická výuka ve všech oborech a kurzech školy. Každá laboratoř je vybavena stroji a potřebným zařízením pro výuku žáků. Většina strojů a zařízení je však již velice zastaralá, nejstarší stroje byly pořízeny v roce 1959 a další nejsou o moc novější, neodpovídají tedy současnému technologickému vývoji a ani potřebám zaměstnavatelů na vzdělané absolventy se zkušenostmi s obsluhou strojů a zařízení. Díky realizaci projektu budou laboratoře zmodernizovány, čímž dojde ke zkvalitnění a rozšíření výuky - nové vybavení laboratoří umožní mimo oblast konstruování a obrábění pomocí CNC strojů posuzovat i kvalitu vyrobené součásti. V současné době je výuka některých tematických celků vyučována převážně v teoretické rovině. Pořízené přístrojové vybavení umožní doplnit výuku praktickými ukázkami a prováděním vlastního měření.
 

Úlohy měřené v laboratoři rozměrové kontroly D203 jsou do dneška přizpůsobeny stavu a vybavení laboratoře. Jsou zaměřeny na seznámení studentů se základními měřidly (zpravidla vyrobenými v 50. - 80. letech 20. století) a s jejich použitím na školních příkladech. Realizace projektu přispěje k tomu, že tyto budou odpovídat požadavkům praxe a žáci si tak budou moci přímo ve škole vyzkoušet praktickou aplikaci kontroly a měření svých vlastních výrobků.

Co se týká metalografické laboratoře D202, je vzhledem k současným nárokům na kvalitativní úroveň absolventů školy její modernizace nezbytným předpokladem pro zajištění technických kvalitativních požadavků. Navrhované vybavení laboratoře je dnes součástí každého provozu pro chemicko-tepelné zpracování kovů, fungují v kontrole jakosti vlastních i dodávaných výrobků ve strojírenství, hutnictví, energetice a dalších oborech.

Laboratoře A011 a A005: Díky realizaci projektu dojde k modernizaci laboratoří tak, že studenti získají zkušenosti a dovednosti s moderní měřicí technikou a budou vedeni k rozvoji samostatného tvořivého myšlení.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit praktickou výuku v oborech školy prostřednictvím modernizace vybavení laboratoří (nákup nových strojů a zařízení) a provedení nezbytných stavebních prací souvisejících s pořízením strojů a zařízení v laboratoři D202

Specifické cíle projektu jsou:

 1. Zvýšit kvalitu výuky v technických oborech školy
 2. Zvýšit počet žáků, kteří se hlásí na obory SPŠ - zatraktivnit technické obory pro žáky základních škol
 3. Zvýšit uplatnitelnost žáků školy na trhu práce
 4.  Zvýšit nabídku kvalitních odborných pracovníků v technických oborech na trhu práce
 5. Uspokojit potřeby zaměstnavatelů a úřadu práce na vzdělávání zaměstnanců/nezaměstnaných
 6. Zlepšit materiální vybavení školy (doplnit nebo nahradit novými stroji a zařízením)
 7. Zvýšit šanci absolventů školy na pokračování ve studiu na vyšším stupni vzdělání
 8. Zmodernizovat laboratoře praktické výuky

Vyhlášení veřejné zakázky na stránkách Regionální rady Moravskoslezsko ...zde

Vyhlášení veřejné zakázky na Centrální adrese ...zde

Evidenční číslo VZ:  60046728

loga svetvzdelavani2

 

Rozvoj dalšího vzdělávání – nový úkol pro školy

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/01.0033

Střední průmyslová škola Frýdek - Místek se v projektu zapojí do následujících vymezených podporovaných činností a aktivit výzvy:

 • vytváření vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů MSK
 • tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání, e-learningových programů
 • pilotní ověření vytvořených modulů, studijních opor a inovovaných vzdělávacích programů
 • rozšíření kvalifikace vzdělavatelů

1. Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání a rozvoj vzdělávacích programů a modulů pro současné a budoucí potřeby zaměstnavatelů

V rámci projektu RDV škola vytvořila vzdělávací program „Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“, který obsahuje 4 na sebe navazující moduly.

 1. Čtení a kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD (60 hod.)
 2. Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a AutoCAD Mechanicalu (60 hod.)
 3. Modelování strojních součásti a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor (60 hod.)
 4. Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM (40 + 40 + 40 = 120 hod.)

Pro potřeby zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání v oboru strojírenství vytvoříme 6 studijních opor ke 4 modulům vzdělávacího programu „Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“. K modulu č. 4, který je složen ze 3 části, vytvoříme ke každé části samostatnou studijní oporu.

V rámci projektu RDV škola vytvořila vzdělávací program „Hutnictví“, který obsahuje 2 moduly:

 1. Teorie nauky o materiálech (60 hod.)
 2. Teorie tváření kovů (60 hod.)

Pro potřeby zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání v oboru hutnictví vytvoříme 2 studijní opory ke 2 modulům vzdělávacího programu „Hutnictví“.

V rámci projektu RDV škola vytvořila vzdělávací program „Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky“ , který obsahuje 4 na sebe navazující moduly:
Matematika 1 (30 hod.)

Fyzika 1 (30 hod.)

Matematika 2 (30 hod.)

Fyzika 2 (30 hod.)

Moduly programu plní průpravnou funkci pro studium vzdělávacích programů „Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“ a „Hutnictví“.

Pro potřeby zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání v oblasti obecně odborné přípravy vytvoříme 4 studijní opory pro e-learningovou formu výuky ke 4 modulům vzdělávacího programu „Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky“.

Pro potřeby rozšíření nabídky dalšího vzdělávání a na základě poptávky strojírenských firem rozšíříme vzdělávací program „Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“ o 2 nové vzdělávací moduly v rozsahu 60 hod./modul prezenční výuky + studijní opory ke každému:

Čtení a základy tvorby výkresové dokumentace ve strojírenství, základy strojírenské technologie, kontroly a měření

2. Pilotní ověření vytvořených modulů, studijních opor a inovovaných vzdělávacích programů

Pilotně budemeověřovat 6 modulů vzdělávacího programu „Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“ a k nim vytvořených 8 studijních opor a 4 moduly vzdělávacího programu „Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky“ a k nim vytvořené 4 studijní opory.

Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC:
 - popis výchozího stavu:

Program „Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“ vznikl ve spolupráci a na základě potřeb zaměstnavatelů MSK pro potřeby zajištění provozní fáze investičního projektu „Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou“ pro účely dalšího vzdělávání.

Je určen zejména pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání (dle §109 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti) a pro zaměstnance (dle §110 odst. 1 téhož zákona),  kteří mají SŠ ukončenou výučním listem nebo maturitní zkouškou, VOŠ, VŠ nejlépe v oboru strojírenství, popř. oboru příbuzném a kteří mají zájem po absolvování vzdělávání uplatnit se na trhu práce na středně technických a vysokoškolských pracovních pozicích s náplní strojírenských činností zaměřených na CAD/CAM/CNC technologie.
Cílem vzdělávacího programu je u uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání jednak oživit a aktualizovat jejich znalosti získané v rámci jejich předchozího vzdělávání a předchozího zaměstnání, a dále zvýšit a rozšířit jejich kvalifikaci v oblasti strojírenství a získat nové kompetence, které odpovídají současným podmínkám a vývojovým trendům v technické přípravě strojírenské výroby.

U zaměstnanců je cílem vzdělávacího programu zvyšování jejich odbornosti, znalostí, dovedností a kompetencí k výkonu jejich pracovních činností zaměřené na uvedené IT technologie.

- popis pilotního ověření:

Pro pilotním ověření by cílovou skupinou byli zaměstnanci, kteří by měli zájem absolvovat všech 6 modulů vzdělávacího programu „Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“ v rozsahu 420 hod. prezenční výuky a zároveň 4 moduly vzdělávacího programu „Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky“ v rozsahu 120 hod. kombinované výuky (20 hod. prezenčně + 80 hod. e-learning, + 20 hod. konzultace).

Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou budou zaměstnanci, bude prezenční výuka 6 modulů  vzdělávacího programu „Strojírenský technik pracující v systémech CAD/CAM/CNC“ probíhat v odpoledních hodinách zpravidla 2x týdně v rozsahu 5 vyučovacích hodin.

S ohledem na rozsah výuky bude vzdělávání rozloženo do 2 let časově takto:

4 – 9/2010:

Propagace vzdělávacího programu, nábor, testování a výběr vhodných účastníků.

10/2010 – 6/2011:

1. rok výuky modulů:  Čtení a kreslení technické dokumentace s využitím programu AutoCAD, Čtení a základy tvorby výkresové dokumentace ve strojírenství, Tvorba technické dokumentace v AutoCADu a AutoCAD Mechanicalu, Modelování strojních součásti a tvorba 2D dokumentace s využitím programu Inventor, Matematika 1 , Fyzika 1

10/2011 – 6/2012:

2. rok výuky modulů:

Základy strojírenské technologie, Programování CNC strojů v ISO kódu, systému HEIDENHAIN a EdgeCAM, Matematika 2, Fyzika 2

Způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška z každého modulu

Doklad, který bude vydán po úspěšném ukončení vzdělávání: Osvědčení s celostátní platností vydávané za úspěšně absolvované moduly.

Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky

-          popis výchozího stavu:

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

Vzdělávací program Matematické a fyzikální vzdělávání pro techniky pokrývá jednu z klíčových kompetencí nezbytnou pro vzdělávání v technických oborech – tj. prostřednictvím zvládnutého matematicko – fyzikálního aparátu řešit bezchybně problémy a výpočty z technické praxe. Vzdělávací program tak plní funkci průpravnou ve všeobecné i odborné složce dalšího vzdělávání. Hlavními cíli při realizaci vzdělávacího programu jsou: procvičení a další rozvoj základních matematických dovedností účastníků dalšího vzdělávání zejména v oblastech numerického počítání, řešení rovnic a jejich aplikací a procentového počtu – upevnění znalostí a dovedností účastníků dalšího vzdělávání při používání základních geometrických nástrojů v trigonometrii, planimetrii i stereometrii – zopakování a prohloubení základních znalostí fyzikálních zákonů a jejich technických aplikací v oblastech mechaniky, dynamiky, statiky a termodynamiky – rozvíjení dovedností účastníků dalšího vzdělávání při aplikaci matematických a fyzikálních poznatků a při řešení problémů v technické praxi.

- popis pilotního ověření:

Základní formou výuky modulů Matematika 1, Fyzika 1, Matematika 2 a Fyzika 2 bude samostatné studium účastníka dalšího vzdělávání formou eLearningových lekcí uveřejněných na webových stránkách Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku – www.spsfm.cz. eLearningový obsah výuky zpracovaný v prostředí Moodle bude doplněn osobními konzultacemi s vedoucím učitelem modulu. Modul je zakončen souhrnnou písemnou zkouškou.

Vedoucí učitel modulu hodnotí samostatnou práci účastníka dalšího vzdělávání, která bude zadávána jako součást eLearningové výuky formou projektů, které účastník kurzu vypracuje. Součástí kurzů jsou také konzultační hodiny, ve kterých mají účastníci prostor pro konzultaci látky s vedoucím učitelem modulu. Moduly jsou zakončeny souhrnnou zkouškou.

Organizace výuky:

Prezenční výuka vedená vedoucím učitelem modulu – 4 hodiny na každý modul – eLearningová výuka 20 hodin na každý modul – konzultace posluchačů s vedoucím učitelem modulu – 6 hodin pro každý modul – závěrečná zkouška formou souhrnné písemné práce.

 

Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK

01 SG eu vlajka 02 logo esf bar 03 SGH Logotype CZ 04 SG VZDlogo 1 05 RPIC logo CZ

 

Naše škola se připojila k projektu, „Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK“, který je realizován v rámci projektu OP VK  CZ.1.07/1.1.07/11.0112 a jehož předkladatelem je agentura RPIC-ViP, partnery je 14 středních škol Moravskoslezského kraje sdružené v Asociaci středních průmyslových škol ČR.

Ambice projektu: Zajistit vzdělávání pro konkurenceschopnost

Klíčové aktivity projektu:

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech - doplňkové motivační aktivity - žáci ZŠ.

SPECIFIKACE REALIZACE, AKTIVITY

 • Organizace Dnů otevřených dveří („DOD“) je plánováno celkem  43 Dnů otevřených dveří
 • Organizace Dnů na škole („DNŠ“) je plánována realizace cca 45 Dnů na škole
 • V rámci těchto aktivit vychází  každá škola ze svých vlastních zkušeností a praxe.
 • Organizace dalších aktivit – odpolední odborné kurzy, odborné soutěže apod.

SPECIFIKACE REALIZACE AKTIVITY:

 • Zajištění materiálních podmínek realizace aktivity
 • Zpracování inovativních příruček a podpůrných vzdělávacích materiálů
 • Tisk zpracovaných příruček

SPECIFIKACE REALIZACE AKTIVITY:

 • Příprava a realizace exkurzí a účasti na veletrzích pro žáky SŠ
 • Příprava a realizace odborných soutěží pro žáky zapojených SŠ

Rozvoj partnerství a síťování - partnerství, spolupráce a výměna zkušenosti mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání

Obsahové zaměření: Zkvalitnění podmínek pro středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech.

Cílem projektu je zvýšit zájem o studium technických škol a oborů a zároveň  přiblížit studentům výuku na těchto školách,  motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola.

Přínos pro cílovou skupinu žáků ZŠ a SŠ: posílení zájmu o technické obory a  školy

Střední škola - brána k technické kariéře

gate

 

Naše škola se připojila k projektu, jehož předkladatelem je Krajská hospodářská komora MSK, partnery jsou střední školy Moravskoslezského kraje sdružené v Asociaci středních průmyslových škol ČR a agentura RPIC-ViP.

 

Ambice projektu: Zajistit pro ekonomiku Moravskoslezského kraje

 • více vyučených k výkonu řemesel
 • gate logavíce maturantů z technických SŠ do technických profesí
 • více maturantů na technické VŠ
 • méně předčasných odchodů žáků středních škol ze vzdělávání

Obsahové zaměření: Zkvalitnění podmínek pro středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech. Projekt je založen na nezbytnosti partnerské spolupráce středních škol se zaměstnavateli regionu.

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola.

Přínos pro cílovou skupinu žáků SŠ:

 • posílení posílení identifikace se studovaným oborem a získání kompetencí uplatnitelných v různých zaměstnáních
 • získání vzděláváni v souladu s trendy moderních technologií
 • zvýšení informovanosti žáků o situaci na trhu práce
 • zvýšení připravenosti žáků na práci dle potřeb zaměstnavatelů a zlepšení jejich výchozí pozice pro vstup na trh práce

Přínos pro cílovou skupinu pracovníků SŠ:

 • získání kontaktu s aktuální situací a informací o potřebách trhu práce v regionu
 • zvýšení kompetencí a odborný růst
 • pomoc zaměstnavatelů při zajišťování praktického vyučování žáků
 • získání nových zkušeností a podnětů pro práci s žáky
 • navázání partnerských vazeb s jinými školami a zaměstnavateli

Z širšího hlediska bude přínosem projektu:

 • rozvoj odborného vzdělávání na středních školách
 • posílení prestiže technických oborů
 • rozvoj partnerství škol a zaměstnavatelské sféry
 • snížení počtu předčasných odchodů žáků středních škol ze vzdělávání
 • zvýšení motivace žáků vzdělávat se v technických profesích a následně jejich zájem o technickou kariéru a studium technických VŠ

 

Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou

Projekt je řešen v rámci 4. kola výzvy operačního programu SROP v objemu 7 560 000,- Kč, financovaný z 80% EU, 20% z národních veřejných zdrojů.Základní myšlenkou projektu je vytvoření materiálně technických předpokladů pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru obsluhy, seřizování a programování CNC obráběcích strojů. Konkrétně jde o nákup 2 profesionálních CNC soustruhů a 2 CNC frézek pro 2 SPŠ v Moravskoslezském kraji, konkrétně SPŠ Frýdek – Místek a SPŠ Karviná. Zařízení bude sloužit na uvedených školách k účelům celoživotního vzdělávání, rekvalifikačním kurzům a také technologie bude využita k účelům rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti. Zařízení na uvedených školách bude dodáno, instalováno a zprovozněno v 1. polovině roku 2006.

srop   eu         msk

 

Projekty v rámci rozvojových programů MŠMT ČR a Moravskoslezského kraje

Rozšíření vyučování předmětu CNC a CAD/CAM systémy.

Projekt byl řešen a později realizován v rámci dotačního programu SIPVZ č.j. 13 256/2003-28 vyhlášeného MŠMT ČR-okruh C: Implementace výukového softwaru na středních školách. Následně byl projekt vybrán MSK k prezentaci na konferenci Počítač ve škole, která se konala v Novém Městě na Moravě. Řešitelé projektu: Ing. Jan Durčák, Ing. Čestmír Závodný.

RC 2000 komplexní didaktický systém pro výuku automatizace a elektrotechniky.

Projekt se zabývá využitím moderních didaktických prostředků a metod ve výuce předmětů automatizace a elektrotechnika, jejichž zvládnutí je nezbytné pro osvojení základních znalostí a dovedností studentů v náročných a dynamicky se rozvíjejících disciplínách současné techniky. Navrhovaným řešením, které směřuje k realizaci vytýčených cílů, je využití komplexního výukového systému RC 2000, jehož rozšíření v rámci Moravskoslezského kraje, skýtá mnohé možnosti pro vzájemnou spolupráci mezi studenty a učiteli různých škol.
Projekt byl vybrán MSK k realizaci. Řešitelé projektu: Mgr. Martin Tobiáš, Ing. Anna Chasáková.

 

Vlastní projekty

Program rozvoje dovedností studentů technologických oborů.
Program předkládá koncepci studijních stáží studentů SPŠ ve společnosti HK Konstrukce.

Budoucnost školních časopisů v Evropě.

V rámci programu Vstupujeme do EU byla navázána intenzivní spolupráce mezi školními časopisy Šroubek a Vreskot z naší družební školy - SPŠ hutnické a Gymnázia Košice.

 

Projekty v rámci SIPVZ

Moderní výuka přírodovědných předmětů na střední škole.

Projekt se zabývá implementací moderních prostředků výpočetní techniky do výuky přírodovědných předmětů na střední škole. Základem této modernizace je zapojení prvků vzájemného působení mezi studenty a interaktivně zpracovaným obsahem výukových materiálů prostřednictvím interaktivní tabule SMART Board a výkonného matematického programu Mathcad. Protože je projekt zaměřen zejména na výuku přírodovědných předmětů, bude jeho realizace přínosem pro všechny studenty naší školy. Projekt byl podán v březnu roku 2005.

Výuka CAM aplikací s využitím eLearningu

Stránky projektu SIPVZ Výuka CAM aplikací s využitím eLearningu

 • Tisková zpráva projektu
 • Časový přehled realizace projektu
 • Moodle nejen v roli eLearningu - propagační článek pro portál DesignTech
 • Souhrnný propagační materiál o projektových aktivitách školy pro regionální tisk

 

Tisková zpráva projektu

V rámci projektů SIPVZ ve školním roce 2005/06 předložil projektový tým Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku svou vizi zapojení moderních prostředků ICT do výuky v oblastech, které školu profilují. Projekt Výuka CAM aplikací s využitím eLearningu zpracovává dvě rozsáhlá témata z oblasti aplikovaných informačních technologií využívaných v průmyslové praxi. Stěžejním tématem je nasazení CAM aplikací do výuky na střední škole a tím druhým je její efektivní podpora formou eLearningu.

První fází realizací projektu bylo vybudování nového technického zázemí pro provoz eLearningového serveru na otevřené platformě MOODLE, která je využívána celosvětově řadou škol, univerzit a dalších institucí. Toto dostupné řešení zajišťuje přenositelnost projektu na jiné školy a rovněž rozšiřuje možnosti spolupráce mezi školami.

Nasazení eLearningu je projektem modelově řešeno pro výuku software EdgeCAM. V rámci projektu byl vytvořen výukový kurz v software EdgeCAM pro části soustružení a frézování. Část soustružení obsahuje 17 výukových lekcí, verifikační test znalostí EdgeCAMu v rozsahu 24 otázek z oblasti soustružení a zadání závěrečné práce pro soustruženou součást. Část frézování obsahuje 11 výukových lekcí, verifikační test znalostí EdgeCAMu v rozsahu 13 otázek z oblasti frézování.

Specifikem našeho řešení je provozování celého informačního a prezentačního portálu Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku na platformě MOODLE paralelně s jeho eLearningovou složkou. Nově vybudované stránky školy, které jsou dalším výstupem projektu, tak představují prostředí, které sjednocuje veškeré informace běžné pro webové stránky školy a eLearnigový obsah výukových lekcí přístupný studentům zdejší i jiných škol a otevírající prostor pro vzdělávání dospělých.

Časový přehled realizace projektu

datum - období popis aktivity - milníky projektu
14. června 2006  Rozhodnutí o projektu č. 0894P2006.
  Rozhodnutím MŠMT ČR - odboru 55 - SIPVZ ze dne 14. června 2006 bylo škole oznámeno, že projekt Výuka CAM aplikací s využitím eLearningu byl doporučen k realizaci a uznatelné  náklady na jeho realizaci vznikly 10. května 2006 rozhodnutím o přidělení dotace.
červen 2006 Uzavření dohod.
  S jednotlivými členy řešitelského týmu byly uzavřeny dohody o provedení práce, které má každý člen týmu popsané v projektu.
23. - 24. 6.2006 Školení členů řešitelského týmu.
  Školení na téma "Tvorba eLearningových kurzů v prostředí MOODLE provedl externí konzultant řešitelského týmu Ing. Petr Fořt.
červen - září 2006 Pořízení a zprovoznění technického vybavení.
červenec - září 2006 Nové www stránky školy.
  Nová podoba webu školy vznikla konverzi původních www stránek školy do nového prostředí MOODLE.
červenec - listopad 2006 Tvorba výukových lekcí eLearningových kurzů.
  Část SOUSTRUŽENÍ obsahuje 17 výukových lekcí, část FRÉZOVÁNÍ obsahuje 13 výukových lekcí.
12. září 2006 Převedení dotace na účet školy.
  Na realizaci projektu byly poskytnuty finanční prostředky jednak z MŠMT ČR v rámci nadstandardu SIPVZ a také z MSK na částečnou úhradu metodickým pokynem předepsané 30%  spoluúčasti školy.
27. října 2006 Školení učitelů na téma eLearningová forma výuky v MOODLE.
  Technické vybavení pořízené v rámci projektu vzdělávací eLearningový server MOODLE umožnil nejen realizovat hlavní aktivity projektu - Tvorba lekcí eLearningových kurzů pro výuku CAM  aplikací, ale v prostředí MOODLE vznikly nové www stránky školy jako účinný nástroj propagace projektu a hlavně eLearningové formy výuky. Výsledkem této propagace je zájem ostatních  učitelů ze všech předmětových komisí o tuto distanční internetovou výuku. Školení provedl člen řešitelského týmu ing. Ulrich pro 11 učitelů naší školy.
listopad - 2006 Další vzdělávání učitelů v oblasti tvorby eLearningových kurzů.
  Dalším příkladem multiplikačního efektu realizovaného projektu je zapojení školy do projektu Přírodovědecké fakulty, Ostravská univerzita v Ostravě "Návrh a realizace modulového systému  dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji", financovaného z ESF v rámci OP RLZ. Sedm učitelů absolvuje kurz Tvorba on-line kurzů v prostředí Moodle.
  Informaci o této aktivitě zveřejníme později až se rozběhne a budeme mít o ní více informací.
20. listopadu 2006 Publikování propagačního článku o projektu na portále DesignTech.
prosinec 2006 Tvorba souhrnného propagačního materiálu o projektových aktivitách školy pro regionální tisk.
leden 2007 Vyúčtování projektu.

Ing. Čestmír Závodný, Mgr. Martin Tobiáš

 

Moodle nejen v roli eLearningu

 sipvz

 

(propagační článek pro portál DesignTech doplněný o průběžnou zprávu o realizaci projektu SIPVZ)

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek se již dvakrát prezentovala na portále DesignTech. Z článků Projekty a spolupráce s regionální praxí na SPŠ ve Frýdku-Místku a Podpora celoživotního vzdělávání z prostředků EU je zřejmé, že škola s téměř padesátiletou historií aktivně využívá grantových možností k modernizaci výuky, k rozšíření vzdělávací nabídky a zcela nově k realizaci principů celoživotního vzdělávání.

V rámci projektů SIPVZ ve školním roce 2005/06 předložil projektový tým této střední školy svou vizi zapojení moderních prostředků ICT do výuky v oblastech, které školu profilují a na které je zaměřena činnosti Informačního centra SIPVZ. Projekt Výuka CAM aplikací s využitím eLearningu zpracovává dvě rozsáhlá témata z oblasti aplikovaných informačních technologií využívaných v průmyslové praxi. Stěžejním tématem je nasazení CAM aplikací do výuky na střední škole a tím druhým je její efektivní podpora formou eLearningu. Navrhované řešení projektu předpokládá vybudování nového technického zázemí pro provoz eLearningového serveru na otevřené platformě MOODLE a samozřejmě precizní přípravu obsahu výukových eLearningových lekcí, cvičení a testů pro oblast EdgeCAM. Projekt byl schválen k realizaci, takže v polovině měsíce června 2006 mohlo být započato s budováním technické základny projektu.

Proč eLearning?

eLearning je moderní slovo, pod kterým si lidé představují více různých věcí. Je to jistě záležitost podložená vyspělými ICT technologiemi, ale primárně jde o nový způsob výuky, který nevyžaduje fyzickou přítomnost učitele jako při tradičních formách výuky. Metoda eLearningu zřejmě zapadá do výše zmíněných aktivit školy v oblasti celoživotního vzdělávání. Řečeno stručně, eLearning není nic jiného než efektivní využívání informačních a komunikačních technologií v procesu vzdělávání.

Proč MOODLE?

MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je standard využívaný celosvětově řadou škol a univerzit pro standardní i celoživotní vzdělávání. Výhodou tohoto řešení je nejen jeho technická nenáročnost z hlediska použitého prostředí a snadná administrace, ale také vysoká flexibilita. Navíc s rozvojem výuky na široce dostupném řešení se prohlubuje možnost vzájemné spolupráce škol.

Jednou z podstatných součástí projektu bylo zaškolení týmu, který se stal realizátorem projektu. Školení se ukazuje jako nezbytně nutné vzhledem k existenci zcela nové a nezmapované problematiky. Školení práce s prostředím Moodle probíhalo na předem připravených ukázkách pasivních a aktivních problémů. Školení bylo rozděleno do několika samostatných úseků:

 • problematika eLearningu
 • představení Moodle
 • správa uživatelů v Moodle
 • koncepce eLearning materiálu
 • aktivní a pasivní složky
 • testování v Moodle
 • metodika tvorby kurzu
 • samostatný projekt
 • integrace Moodle do výuky na SŠ

Svou náplní je projekt směřován na širší integraci eLearningu do výuky na střední škole, v tomto smyslu bude vytvořený výukový materiál sloužit jako modelové řešení pro vyučující ostatních předmětů. Během 1. pololetí 2006/07 projde řada vyučujících školy vzděláváním právě pro oblast MOODLE, a to v rámci projektu ESF realizovaného Ostravskou univerzitou – Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji.

Specifikem našeho řešení je provozování celého informačního a prezentačního portálu Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku na platformě MOODLE paralelně s jeho eLearningovou složkou. Na stránkách www.spsoafm.cz tak zájemci vedle kurzů naleznou kompletní web školy. Toto spojení představuje v České republice záležitost spíše ojedinělou, počáteční zkušenosti a reakce návštěvníků stránek však potvrzují jeho vhodnost a plnou funkčnost.

Realizace celého projektu Výuka CAM aplikací s využitím eLearningu je před finálním dokončením. Na výše uvedených stránkách školy, v kategorii kurzů CAD/CAM systémy, je již k dispozici kurz EdgeCAM, jehož náplní je využití tohoto software pro oblast soustružení, která je zcela dokončena, oblast frézování bude plně k dispozici v nejbližší době.

 

Souhrnný propagační materiál o projektových aktivitách školy pro regionální tisk

 propagace tisk

 (In: Frýdecko-místecký a třinecký deník, Frýdecko-Místecko, č. 2, roč. 13, dne 9. 1. 2007)

Úspěšná projektová činnost Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku je prezentována na  renomovaném publikačním portálu DesignTech.

 • Projekty a spolupráce s regionální praxí ...zde

 • Podpora celoživotního vzdělávání z prostředků EU ...zde

 • Moodle nejen v roli eLEarningu ...zde

Organizace Junior Achievement připravila pro střední a vyšší odborné školy  Modulární školní vzdělávací systém Junior Achievement, zaměřený na ekonomické a finanční vzdělávání, který plně koresponduje se strukturou ŠVP. Materiál je zpracován  pro potřebu škol do souboru modulárních  školních vzdělávacích programů,  které tvoří ucelený  systém - Modulární  systém pro ekonomické a finanční vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. 

Naše škola je zapojena do modulárních systémů:

 • Počítačová simulace TITAN (simulace rozhodování ve firmě v interaktivní verzi v angličtině)
 • e-Ekonomie (řešenízákladních makro i mikro ekonomických témat)

Připravujeme se na:

 • Poznej svoje peníze (e-learning zaměřený na praktické finanční vzdělání)

 

Výukový předmět založený na řídicím a ekonomickém simulačním cvičení TITAN

Ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy. Studenti jsou rozděleni do skupin (firem), které existují na stejném trhu, prodávají stejný výrobek a navzájem si konkurují.

Vzdělávací cíle:

 • naučit studenty využívat získané teoretické poznatky ke strategickému ekonomickému myšlení
 • porozumět finančním zprávám (rozvaze, výsledovce a toku hotovosti), naučit studenty analyzovat chování konkurenčních subjektů (firem), a tomu přizpůsobit rozhodování ve vlastní firmě
 • naučit studenty analyzovat chování konkurenčních subjektů (firem), a tomu přizpůsobit rozhodování ve vlastní firmě

Výukový předmět e-Ekonomie

Osahově navazuje na tradiční učebnici „Aplikovaná ekonomie" a přehlednou formou vysvětluje základní makro i mikro ekonomická témata. Tento výukový předmět je převeden do formy
e-learningu  a doplněn ucelenými metodickými materiály pro učitele a výukovými materiály pro studenty.

Vzdělávací cíle

 • porozumět principům českého ekonomického systému s důrazem na roli soukromého vlastnictví, tržních cen a konkurence
 • pochopit ekonomické zákony ovlivňující firemní rozhodování
 • osvojit si efektivní využívání prostředků moderní komunikační technologie
 • argumentovat vlastní názory a postoje, pracovat v týmu, rozvíjet etické principy

Výukový předmět obsahuje 14 tématických celků - kapitol 

▪ Co to je ekonomie ▪ Český ekonomický systém ▪ Nabídka, poptávka a tržní cena ▪ Spotřebitel v naší ekonomice ▪ Podnikání ▪  Financování podniku ▪ Výroba a produktivita ▪ Jak si firmy konkurují ▪ Marketing  ▪ Pracovní síla ▪ Úloha státu ▪  Peníze a finanční instituce ▪  Ekonomická stabilita  ▪ Mezinárodní obchod

Poznej svoje peníze

Je interaktivní výúkový předmět vyučovaný prostřednictvím e-learningové aplikace s využitím hypertextových odkazů.

Vzdělávací cíle:

 • pomoci mladým lidem naučit se nakládat s vlastními finančními prostředky
 • rozvíjet schopnosti a dovednosti mladých lidí potřebné pro orientování se ve světě financí

Výukový předmět obsahuje následující tématické celky, které jsou zpracovány formou e-learningové aplikace:

▪ Vznik a vývoj peněz ▪ Bankovní instituce a jejich funkce ▪ Naše příjmy a výdaje ▪ Moderní platební nástroje ▪ Studentské finance ▪ Životní jistoty a peníze ▪ Hlavní zdroje příjmů

Kromě prostředků e-learningu jsou při vyučování využívány další aktivizující metody (diskusní skupiny, hraní rolí, kooperativní vyučování apod.).

Studenti se zapojují do celorepublikových soutěží a dobré umístění je doplňujícím kriteriem pro přijetí na vysoké školy, které jsou do programů Junior Achievement rovněž zapojeny.