Erasmus+

LogosBeneficairesErasmusRIGHT EN ecvet banner 2


Zde v této sekci uvádíme přehled o projektech realizovaných školou v rámci Erasmus+. Každoročně podáváme projekty mobilit studentů a mobilit pedagogických pracovníků, jejichž cílem je zkvalitnění výuky maturitních oborů, rozvoj odborných a zejména jazykových kompetencí studentů i učitelů.

Škola je držitelem certifkátu Erasmus+ VET Mobility Charter ...zde.

Rok 2019

Jednota v rozmanitosti

 • Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060898
 • Cíle projektu:
 • získání pracovní zkušeností v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí
 • zlepšení komunikačních kompetencí a posílení sebevědomí studentů
 • získání interkulturních kompetencí (respektovat jiné způsoby myšlení a chování)
 • propojení teorie s praxí a uznání zvýšení kvalifikací studentů v jejich oboru.
 • Začátek realizace: 1. 6. 2019
 • Konec realizace: 30. 10. 2020
 • Rozpočet projektu: 99 333 Eur
 • Realizované aktivity:

1. Anglie - odborná stáž studentů

 1. Termín: 8. 9. 2019 - 28. 9. 2019
 2. Počet studentů: 10
 3. Doprovodná osoba: RNDr. Katěřina Červenková
 4. Feedback studentů: ...zde
 5. Prezentace: ...zde

Stirling Engine Group

 • Registrační číslo projektu: 2019-1-AT01-KA229-051376_3
 • Cíle projektu:
 • Začátek realizace: 1. 11. 2019
 • Konec realizace: 31. 10. 2021
 • Rozpočet projektu: 24 672 Eur
 • Realizované aktivity:

1. Rakousko - zahájení projektu

Střední odborná škola hlásící se k myšlenkám "European Dimension"

 • Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060690
 • Cíle projektu: Realizaí projketu chceme dále zdokonalit naše učitele v komunikaci v cizím jazyce tak, abychom mohli již naplno začlenit do výuky odborných předmětů plnohodnotný CLIL. Učitelé cizích jazyků a odborných předmětů vytvoří tandemy a společně budou připravovat a realizovat hodiny s využitím anglického resp. německého jazyka. Dalším zásadním cílem projektu je seznámit se a ve školní praxi aplikovat prvky moderní pedagogiky - kritické myšlení, formatovní hodnocení, týmovou spolupráci učitelů i studentů ppři řešení praktických úloh. Jedna z mobilit je zaměřena na využití prvků dramatické výchovy ve výuce, což využijeme při činnosti školního Klubu anglického divadla.
 • Začátek realizace: 14. 7. 2019
 • Konec realizace: 13. 7. 2020
 • Rozpočet projektu: 34 911 Eur
 • Realizované aktivity - odborné stáže a kurzy učitelů:

Rok 2018

Erasmus+ VET Mobility Charter

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA109-060898

Směřujeme k výuce s využitím metody CLIL na střední odborné škole

obec 1obec 2obec 5

 • Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047503
 • Cíle projektu: V rámci schváleného projektu bude moci v následujícím roce vycestovat 14 učitelů školy na individuální stáže v různých evropských zemích za účelem rozvoje odborných a jazykových kompetencí. 7 učitelů odborných předmětů absolvuje jazykové kurzy, 7 dalších učitelů absolvuje odborné kurzy zaměřené na různou problematiku metody CLIL. Cílem projektu je postupně posílit jazykovou vybavenost učitelů odborných předmětů a využívat ve výuce prvky metody CLIL.
 • Začátek realizace: 15. 7. 2018
 • Konec realizace: 14. 7. 2019
 • Rozpočet projektu: 33 599 Eur
 • Realizované aktivity - odborné stáže a kurzy učitelů:

1. CLIL – Content and Language Integrated Learning

 1. Účastník kurzu: RNDr. Kateřina Červenková
 2. Termín kurzu: 29. 7. – 9. 8. 2018
 3. Země: Velká Británie
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zde, CLIL hodina ...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Velmi jsem ocenila profesionalitu a vysokou úroveň lektorky CLIL metodologie paní Diany Hicksové. Její lekce byly velmi systematické a dodala nám množství inspirativních materiálů pro výuku. Projekt byl zajištěn kvalitně, žádné závažné problémy jsem neřešila. Užití angličtiny v jiných předmětech s důrazem na slovní zásobu a výslovnost, principy efektivní komunikace ve třídě, rozvoj sociálních dovedností ve skupině, portfolio hodnocení a sebehodnocení. 

 Cer 1Cer 2

2. Using Technology in the Classroom

 1. Účastník kurzu: Ing. Jana Jonasová
 2. Termín kurzu: 17. 2. – 23. 2. 2019
 3. Země: Chorvatsko
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kurz byl pro mne přínosem jak z hlediska zlepšení komunikace v anglickém jazyce, zdokonalení se v oblasti používání ICT ve výuce, tak z hlediska výměny zkušeností s kolegy z ostatních zemí. Nesetkala jsem se s žádnými problémy. Kurz byl pečlivě organizován a veden, vše potřebné bylo zajištěno. Rozvoj schopností používat moderní ICT technologie ve výuce, rozvoj kompetencí komunikovat a prezentovat v anglickém jazyce na odborná témata s důrazem na interaktivitu, příprava CLIL výukových materiálů a kvízů.

 Joa 1Joa 2

3. English Language Development for Teachers and CLIL Methodology for Secondary School

 1. Účastník kurzu: Ing. Tatiana Lipinová
 2. Termín kurzu: 16. 7. – 20. 7. 2018
 3. Země: Malta
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kurz byl určen pro zlepšení anglického jazyka se zaměřením na metodu CLIL. Jako velmi přínosné hodnotím možnost komunikace s dalšími účastníky kurzu z jiných zemí. Předávání svých poznatků. Některé školy v zahraničí již CLIL implementují do výuky. Bylo velmi cenné si vyslechnout jejich zkušenosti a tipy, jak na to. Také bylo velmi zajímavé srovnání učitelů různých předmětů. Seznámení s historií CLIL, rozvoj jazykových, poznávacích a výukových prvků s důrazem na stanovení cílů učení a hodnocení, rozvoj mezikulturního vědomí CLIL, příprava CLIL výukových materiálů. Rozvoj jazykových kompetencí - čtení, psaní, poslech, komunikace.

 Lia 1Lia 2Lia 3

4. Outdoor CLIL – Scaffolding Thinking Skills in CLIL

 1. Účastník kurzu: Mgr. Marta Michaláková
 2. Termín kurzu: 20. 8. – 24. 8. 2018
 3. Země: Finsko
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kurz Outdoor CLIL byl zaměřen jednak na vysvětlení hlavních myšlenek metody a jednak na praktické procvičení formou praktických ukázek a aktivit v prostředí finské přírody. Bylo pro mne velmi překvapivé, kolik aktivit s využitím cizího jazyka lze aplikovat při fyzických aktivitách ve výuce tělesné výchovy. Pro mne jako učitelku němčiny a tělocviku velmi cenná zkušenost. Rozvoj strategií a technik uplatnění CLIL při outdoorových aktivitách s důrazem na environment, rozvoj metod podpory, efektivní zpětné vazby, hodnocení, rozvoj týmového duch studentských skupin.

 Mch 1Mch 2

5. The CLIL Club

 1. Účastník kurzu: Ing. Marta Murínová
 2. Termín kurzu: 10. 2. – 16. 2. 2019
 3. Země: Španělsko
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kurz byl orientován na zařazení metody CLIL do výuky, používání anglických odborných pojmů ve výuce, přípravu materiálu s využitím online nástrojů, s kterými jsem se na kurzu seznámila. Velká pozornost byla věnována testování a hodnocení výsledků učení. Kurz ve španělském Jaen měl rovněž velmi silný interkulturní rozměr. Rozvoj klíčových kompetencí pro uplatnění CLIL prvků ve výuce zejména s ohledem na environment, efektivní plánování a organizace CLIL výuky, rozvoj jazykových kompetencí formou intenzivní komunikace a prezentace, rozvoj vědomí evropské sounáležitosti.

 Mna 1Mna 2

6. Intensive German Course and CLIL

 1. Účastník kurzu: Mgr. Daša Polivčáková
 2. Termín kurzu: 16. 7. – 21. 7. 2018
 3. Země: Německo
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zde
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kromě rozšíření slovní zásoby a procvičování jazykových dovedností zejména seznámení se zdroji a výukovými materiály, porovnání systémů v jiných zemích a praktické zkušenosti účastníků se zaváděním metody v různých zemích. Na kurzu jsem prezentovala školský systém České republiky, náš Moravskoslezský kraj, naši školu a její internacionalizační aktivity. Kurz byl velmi dobře organizován. Rozvoj komunikačních dovedností v německém jazyce a pokročilá metodologie CLIL metody, rozvoj jazykových dovedností s ohledem na gramatiku a slovní zásobu s ohledem na multikulturní kontext CLIL, rozvoj kompetencí tvořit projektovou výuku.

 Pla 1Pla 2

7. English Language Development for Teachers and Staff Working in Education A1/A2

 1. Účastník kurzu: Ing. Zbyněk Pospěch
 2. Termín kurzu: 30. 7. – 10. 8. 2018
 3. Země: Malta
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kurz anglického jazyka byl pro mne velmi přínosný, měl jsem vynikající příležitost si zopakovat základy a posunout se na vyšší úroveň. Velmi důležitým prvkem byla ztráta ostychu při komunikaci s ostatními a prezentaci. Absolvování angličtiny mi umožnilo vyplnit závěrečnou zprávu právě v angličtině. Uvědomil jsem si propojení angličtiny s profesí učitele informačních technologií a nemám problém nasadit prvky CLIL na odpovídající úrovni do výuky. Rozvoj dovedností komunikovat v angličtině na úrovni A2 s ohledem na správné používání gramatiky a rozvoje slovní zásoby s ohledem na výslovnost a intonaci, rozvoj prezentačních schopností a komunikativních dovedností na úrovních poslech, četba, psaní, mluvení.

 Ps 1Ps 2

8. English for Teachers

 1. Účastník kurzu: Ing. Hana Quarantotti
 2. Termín kurzu: 30. 7. – 10. 8. 2018
 3. Země: Velká Británie
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Ryze jazykový kurz anglického jazyka byl pro mne příležitostí k zopakování a znovu naskočení do komunikace v anglickém jazyce. Bylo to pro mě velmi důležité, vzhledem k tomu, že jako svůj téměř mateřský jazyk používám italštinu. Zopakování angličtiny mi ulehčí práci v rámci projektu Yes, I Do!, jehož budu aktivní účastnicí, bude pro mne snazší orientovat se v odborné angličtině. Rozvoj schopnosti komunikovat v anglickém jazyce až na úrovni B1, rozvoj jazykových dovedností učitele s ohledem na možnost použití ve výuce odborných předmětů s důrazem na slovní zásobu.

 Qua 1Qua 2

9. Curso de Lengua Alemána y Cultura en den Nivel

 1. Účastník kurzu: Ing. Čestmír Suchoň
 2. Termín kurzu: 16. 7. – 22. 7. 2018
 3. Země: Španělsko
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kromě rozšíření slovní zásoby a procvičování jazykových dovedností jsem si rozšířila své znalosti o základních principech metody CLIL a seznámila jsem se s mnoha praktickými způsoby a technikami zavádění této metody do vyučovacích hodin. Kolegy jsem se snažila informovat a inspirovat ty z nich, kteří se dosud projektů nezúčastnili. Rozvoj komunikačních dovedností v německém jazyce s ohledem na možnost požití ve výuce odborných předmětů, intenzivní rozvoj gramatiky a slovní zásoby s důrazem na schopnost prezentace.

 Sch 1Sch 2

10. CLIL – Practical Methodology for teachers working with CLIL

 1. Účastník kurzu: Mgr. Zuzana Špačková
 2. Termín kurzu: 23. 7. – 27. 7. 2018
 3. Země: Malta
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zde
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Jelikož mám velký zájem používat ve výuce strojírenství zdroje informací z německého prostředí, byl pro mě kurz němčiny pro středně pokročilé jednoznačně obrovským přínosem. Organizace a lektorské vedení bylo na velmi profesionální úrovni. Rozvoj schopností aplikovat základní principy metody CLIL ve výuce, rozvoj podpory učitelům nejazykových předmětů v přípravě, plánování a organizaci výuky s prvky CLIL, zásady hodnocení a efektivní zpětné vazby.

 Spa 1Spa 2

11. Outdoor CLIL – Scaffolding Thinking Skills in CLIL

 1. Účastník kurzu: Mgr. Martin Tobiáš
 2. Termín kurzu: 21. 1. – 25. 1. 2019
 3. Země: Finsko
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kurz byl veden jedním z nejuznávanějších odborníků na problematiku moderní pedagogiky Peterem Mehisto. Problematika CLIL během kurzu přešla do oblastí critical thinking, scaffolding a kurz se pro mě jako koordinátora (a ředitele) stal velkou inspirací pro projekt roku 2019. Aplikace základních myšlenek CLIL metody zejména s ohledem na stanovení výsledků učení a správné stanovení rovnováhy mezi složkami content a language, rozvoj schopností vytvářet pro žáky prostředí podpory, budování výuky založené na podpoře kritického myšlení. 

 To 1 1To 1 2To 1 3

12. Job Shadowing - University of Wolverhampton

 1. Účastník kurzu: Mgr. Martin Tobiáš
 2. Termín kurzu: 16. 11. – 17. 11. 2018
 3. Země: Velká Británie
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zde
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Stáž typu job shadowing na anglické University of Wolverhampton byla pro mě velmi přínosná. Měl jsem možnost srovnávat, jak školská instituce technického zaměření spolupracuje s partnerskými firmami a jak získává finační prostředky na vybavení moderními technologiemi. NA stáži byli přítomni kolegové z Velké Británie, Rakouska, Belgie a Norska a vznikl zde velmi zajímavý projekt pro studenty našich škol - návrh, konstrukce, výroba a sestavení Stirlingova motoru. rozvoj schopností spolupráce se evropskými školskými institucemi, rozvoj systémů efektivního sdílení příkladů dobré praxe.

 To 2 1To 2 2

13. CLIL – Innovative and Effective Methods and Tools

 1. Účastník kurzu: RNDr. Táňa Uherková
 2. Termín kurzu: 19. 9. – 23. 9. 2018
 3. Země: Itálie
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Seznámila jsem se s různými digitálními platformami, neformální formy výuky lze použít v přírodovědných předmětech s CLIL. Rozvoj kompetencí navrhovat a plánovat výuku s prvky CLIL s ohledem na prvky neformálního učení, samostatného učení, začlenění CLIL do výuky přírodovědných předmětů.

 

14. Fluency and Language Development for Educational Staff

 1. Účastník kurzu: Ing. Renáta Vajčnerová 
 2. Termín kurzu: 16. 7. – 20. 7. 2018
 3. Země: Malta
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zdeCLIL hodina...zde.
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Kurz byl určen na doučení mé angličtiny, komunikaci běžných frází, poznávání  školských  systémů  v Itálii, Maďarsku, Polsku a České republice a možnost diskuze s jednotlivými účastníky. Rozvoj schopností komunikovat v anglickém jazyce s ohledem na slovní zásobu a nasazení CLIL prvků ve výuce ekonomických předmětů, rozvoj schopnosti pracovat v týmu a organizovat týmovou práci studentů.

 Vaj 1Vaj 2

15. Structured Educational Visit to Schools and Institutes and Training Seminars

 1. Účastník kurzu: Mgr. Petr Volník
 2. Termín kurzu: 21. 10. – 27. 10. 2018
 3. Země: Španělsko
 4. Certifikát účastníka ...zde, Europass Mobility ...zde
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Velmi cenné srovnání školských systémů a perfektní organizace. Možnost srovnání školských systémů evropských zemí s ohledem na možnosti rozvoje spolupráce a sdílení zkušeností, rozvoj vědomí sounáležitosti ve smyslu European Dimension, rozvoj jazykových kompetencí při diskusích a prezentacích.

 Vk 1Vk 2


Rok 2017

Tady jsme, Evropo!

 • Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-035816
 • Cíle projektu:
 • získání pracovní zkušenosti v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí
 • zlepšení komunikačních kompetencí a posílení sebevědomí studentů
 • získání interkulturních kompetencí (respektovat jiné způsoby myšlení a chování)
 • propojení teorie s praxí a uzbnání zvýšení kvalifikace studnetů v jejich oboru
 • Začátek realizace: 30. 11. 2017
 • Konec realizace: 30. 10. 2019
 • Rozpočet projektu: 58 366 Eur
 • Realizované aktivity:

1. IRSKO - odborná stáž studentů

 1. Termín: 20. 6. - 19. 7. 2018
 2. Počet studentů: 13
 3. Doprovodná osoba: RNDr. Katěřina Červenková
 4. Umístění studentů studentů: ...zde
 5. Prezentace: ...zde

2. PORTUGALSKO - odborná stáž studentů

 1. Termín: 24. 6. - 14. 7. 2018
 2. Počet studentů: 13
 3. Doprovodná osoba: Mgr. Petr Volník, Ing. Marta Murínová
 4. Webová prezentace k fiktivní firmě i s prezentacemi odborné praxe z Irska a Německa: ...zde

3. NĚMECKO - odborná stáž studentů

 1. Termín: 3. 2. - 23. 2. 2019
 2. Počet studentů: 6
 3. Doprovodná osoba: Mgr. Marta Michaláková
 4. Prezentace: ...zde
 5. Odborný NJ slovník EKO: ...zde
 6. Odborný NJ slovník IT: ...zde
 7. Odborný ANJ slovník EKO: ...zde
 8. Odborný ANJ slovník IT: ...zde

Rozvoj odborných a jazykových kompetencí učitelů prostřednictvím zahraničních stáží jako jedna z významných podmínek kvalitnější přípravy studentů střední odborné školy

 • Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-035016
 • Cíle projektu: V rámci realizace projektu absolvovalo 11 učitelů školy kurzy resp. odborné stáže v zemích Evropské unie. Kurzy byly věnovány rozvoji odborných kompetencí zejména v oblasti IT a v oblasti jazykového vzdělávání v anglickém a ruském jazyce. Jedna odborná stáž typu "Structured educational visit" pro managemnet školy zprostředkovala srovnání se školským systémem na Islandu. Výstupem projektu je tvorba obostranných slovníků odborných výrazů v cizích jazycích vyučovaných školou www.slovnik.vyukaict.cz, zařazení aktivit teambuildingu, hodnocení výsledků vzdělávání, hodnocení pracovníků škol a autoevaluace školy.
 • Začátek realizace: 17. 7. 2017
 • Konec realizace: 16. 7. 2018
 • Rozpočet projektu: 19 111 Eur
 • Publicita projektu v tisku: FRÝDECKO-MÍSTECKÝ Patriot, 7/2018 ...zde.

E 17 tisk

 • Realizované aktivity - odborné stáže a kurzy učitelů:

1. Creative use of Technology in the classroom

 1. Účastník kurzu: Ing. Jiřina Beňová
 2. Termín kurzu: 21. - 25. 8. 2017
 3. Země: Malta
 4. Pořádající agentura: Alpha School of English
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastí na projektu Erasmus+ získala účastnice poznatky o převážně webových aplikacích pro využití IWB - interaktivní bílé tabule a zpestření výuky v předmětu základy mechatroniky tvorbou prezentací, kvízů. Práce probíhala převážně v aplikacích Kahoot, MovieMaker, Prezi a ActivInspire. V aplikaci Kahoot bylo pro výuku vytvořeno výukové video ...zde. Účastnice mobility si rovněž zlepšila své jazykové kompetence v anglickém jazyce.

foto 1foto 1 1

2. Social Media SolutionsfortheClassroom

 1. Účastník kurzu: Ing. Iva Fajkusová
 2. Termín kurzu: 5. - 12. 8. 2017
 3. Země: Španělsko
 4. Pořádající agentura: Europass Teacher Academy
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice kurzu získala nový náhled na využití sociálních médií ve výuce, a to nejen pro vytváření různých testů a kvízů, jejichž předností je např. rychlost, variabilita, přenositelnost. Cennou zkušeností byla možnost srovnání, jak se učí za hranicemi – zejména v Polsku, Maďarsku a Irsku. Účastnice rovněž získala nové inspirace pro výuku prací s aplikacemi EdmodoWordpressYou Tube, InstagramFacebookPinterestKahoot. Pracovní list k vyztvoření kvízů v prostředí LearningApps ...zde.

foto 2foto 3

3. Empowerment in ICT Skills

 1. Účastník kurzu: Ing. Iva Fajkusová
 2. Termín kurzu: 11. - 15. 7. 2018
 3. Země: Malta
 4. Pořádající agentura: Executive Training Institute
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: "Inspirující byl pro mne přístup samotného lektora, především jeho invence. Během kurzu nám poskytl velké množství námětů, jak ve výucepracovat se zdroji získanými zinternetu (texty, obrázky, video, audio), ale vždy s dodržením autorského zákona. Informace získané na tomto kurzu mohu využít napříč všemi předměty. Vhodné zařazení těchto nástrojů pomůže studentům pochopit obtížnější učivo." Účastnice pracovala převážně s aplikacemi Wix.com, Blogger.com, FlashBack Express 5. Informace získané na tomto kurzu mohou být využity napříč všemi předměty. Rovněž kvízy jsou využitelné ve všech předmětech, proto účastnice vytvořila pracovní list k využití pro ostatní vyučující.

foto 4foto 5

4. TeachingRussian in EuropeCreativity & ThinkingSkills in LanguageEducation'

 1. Účastník kurzu: PaedDr. Danuše Górecká
 2. Termín kurzu: 23. - 29. 7. 2017
 3. Země: Lotyšsko
 4. Pořádající agentura: Thinking Approach Group
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: "Kromě rozvoje mých odborných a jazykových kompetencí a částečné změně přístupu k výuce i k samotným studentům, dávám větší důraz na to, abych rozvíjela myšlení studentů nejen ve výuce jazyka. Během kurzu jsem pracovala na překladu odborných slovíček z oblastí oborů, které se na naší škole vyučují - strojírenství, strojírenská metalurgie, informatika,obchodní akademie. Vznikl tak malý vícejazyčný odborný slovník anglický, německý, ruský jazyk pro potřeby výuky." Účastnice absolvovala kurz pokročilé metodologie výuky ruského jazyka s důrazem na práci s určeným tématem, plánování cílů a organizace výuky cizích jazyků.

foto 6foto 7

5. Team Building for School

 1. Účastník kurzu: Ing. Monika Kocháňová
 2. Termín kurzu: 24. - 29. 7. 2017
 3. Země: Španělsko
 4. Pořádající agentura: Europass Teacher Academy
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice se nechala na semináři s názvem Teambuildingem pro veselou školu uvést do tajů pozitivní psychologie. Italská lektorka s krásným jménem Maria Mandolini ji v Barceloně učila mnohé dovednosti, např. jak naplánovat štěstí sobě, svým studentům i svým kolegům. Teoretické poznatky z oboru psychologie střídala s praktickými cvičeními jednotlivců, dvojic i týmů. Účastnice s kolegyněmi z jiných zemí Evropy zkoušely různé modelové situace (ve třídě, v kolektivu kantorů nebo i mezi kamarády) prostřednictvím role-playing aktivit. Poté každou situaci vyhodnocovaly a zkoušely podpořit teoretickými znalostmi nabytými v semináři. Absolvovaly psychologický test a nechaly si vyhodnotit, která z 24 ctností je jejich silnou stránkou, a ve které naopak pokulhávají. Každý člověk je úplně jiný, takže není divu, že měly rozdílné výsledky. Ověřily také, že kolegyně ze severských zemí nemusí být vždy chladné a netečné svingy, a že kolegyně z jižních států Evropy nemusí být nutně horkokrevné extrovertní dračice. J Ke konci každý účastník semináře prezentoval návrh na projekt pro práci s žáky v hodinách či kolegy ve škole v rámci utužování vztahů na pracovišti. Účastnice si z Barcelony odvezla kromě certifikátu o absolvování semináře a Europassu také důležitou myšlenku psychologa Andrese Martina „Zrcadli momentální náladu svých studentů a dostaneš se blíž jejich duši.“

foto 8foto 9

6. Language teaching methodology in Practice today

 1. Účastník kurzu: Mgr. Marcela Lukovská
 2. Termín kurzu:. 31. 7. -  4. 8. 2017
 3. Země: Malta
 4. Pořádající agentura: Executive Training Institute
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Pokročilý metodologický kurz byl zaměřen na osvěžení výukových myšlenek v angličtině, včetně prezentace a procvičování gramatiky, slovní zásoby, používání příběhů a písní, on-line zdrojů. Ve skupině jsme sdíleli naše zkušenosti a porovnávali metody výuky v našich zemích - Polsko, Německo, Maďarsko a dalších.

foto 10foto 11

7. Intensive course of English

 1. Účastník kurzu: Mgr. Marta Michaláková
 2. Termín kurzu:  7. -  11. 8. 2017
 3. Země: Velká Británie
 4. Pořádající agentura: Engish in Margate
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastnice jakoučitelka německého jazyka absolvovala intenzivní kurz anglického jazyka s přesahem k uplatnění nových metod a forem výuky cizího jazyka. "Ve výuce jsem na základě zkušeností z tohoto kurzu začala používat více PC. Naučila jsem se jak lze zpestřit výuku, zejména probírána témata obrázky z internetu, používání videí apod. Nabyté znalosti mi také pomohly komunikaci s partnerskými školami, rozšířili mi pohled na školní systém. Při výběru nové knihy do výuky němčiny na naší školy,  jsem byla pro zařazení knihy s velkou internetovou podporou a elektronickou verzí knihy, kterou využívám dodnes velmi intensivně ve všech hodinách."

foto 13foto 12

8. Getting Ready for the Digital Classroom

 1. Účastník kurzu: Mgr. Jaromír Přidal
 2. Termín kurzu:  18. - 22. 9. 2017
 3. Země: Španělsko
 4. Pořádající agentura:  EscolaOficial dIdiomes Barcelona
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Účastník absolvoval velmi pokročilý kurz využití moderních ICT technologií ve výuce, pracoval zejména v prostředí aplikace Moodle, kde uplatnil své dlouholeté zkušenosti. Velmi přínosná byla témata Discussions, WikisQuizzes, Clouds, Mind maps,Timelines, Peer to peer rewiev, Self-assessment a Collaborative projects. "Po absolvování kurzu jsem se začal podílet na administraci nové verze Moodle na naší škole. Vytvořil jsem několik video návodů, ve kterých jsem kolegům ozřejmil některá nastavení kurzu, změny editoru HTML, vytvořil jsem novou roli pro učitele kurzu a připravil řadu testů pro anglický jazyk." Účastník zpracoval výuková videa Role sdílení úloh v Moodle ...zde a Změna výchozího HTML editoru v Moodle ...zde.

foto 14

9. Digital Storytelling Tools and Educational Video Production WEB 3.0

 1. Účastník kurzu: Ing. Jiří Sumbal
 2. Termín kurzu: 12. - 16. 2. 2018
 3. Země: Řecko
 4. Pořádající agentura: ITCS.com
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Hlavním důvodem pro účast v tomto kurzu bylo zvýšení kompetencí v oblasti tvorby videí a animací využitelných ve výuce. Účastník pracoval s aplikacemi pro tovorbu digitálních příběhů ComicLabComicstripCreator,Kar2ouche, ComicLife. "Díky využitelnosti videí i animací ve výuce má mobilita dopad na výuku předmětů Základy mechatroniky (zejména vysvětlování fyzikálních jevů, motivace v úvodu nového tématu) a v předmětu Informační technologie v praxi (zejména videoukázky postupů)."

foto 15foto 16

10. Structured Edicational Visit to Schools/Institutes and training Seminar in Iceland

 1. Účastník kurzu: Mgr. Martin Tobiáš
 2. Termín kurzu: 22. - 28. 8. 2018
 3. Země: Island
 4. Pořádající agentura: English Matters
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Pro ředitele školy se jednalo o další mobilitu typu "structured educational vist", jejímž hlavním cílem je seznámení se se školským systémem evropské země a to prostřednictví návštěv na různých typech škol a institucí. "Jednotícím tématem mobility byly myšlenky European Dimession - tedy: V současné Evropě se nebavme o překážkách a hranicích, bavme se o tom, co moho Evropané dělta společně. Poznal jsem zde efektivně fungující školský systém opřený o jednoznačnou státní koncepci ve vzdělávání založenou na pěti hlavních pilířích Literacy, Sustainability, Health and welfare, Democracy and Human rights, Equality, Creativity. Velmi cenné zkušenosti srovnání poskytly rovněž diskuse s dalšími účastníky study visit (z 19 zemí EU) i místními učiteli." Odkaz na závěrečnou prezentaci z mobility v Reykjavíku ...zde.

foto 17foto 18

11. Job Shadowing in Berufliche Schulen Gelnhausen

 1. Účastník kurzu: Mgr. Martin Tobiáš
 2. Termín kurzu: 5. - 6. 5. 2018
 3. Země: Německo
 4. Pořádající agentura: Berufliche Schulen Gelnhausen
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy: Doplňková mobilita typu stínování byla uspořádána na partnerské škole Berufliche Schulen in Gelnhausen. Cílem mobility byla vzájemné výměna zkušeností ředitelů škol na téma vzájemní spolupráce střední odborné školy a partnerských firem. S porovnání je zřejmě, že u partnerů v Německu je spolupráce se školou na straně zaměstnavatelů zcela přirozenou součástí fungování trhu práce, kdy se zaměstnavatelé příkladně zajímají o odborné vzdělávání svých budoucích zaměstnanců. Dalšími tématy stínování byly oblasti hodnocení výsledků vzdělávání a hodnocení práce učitelů. V průběhu mobility byla dohodnuta podobná akce stínování managementu německé školy ve Frýdku-Místku.

foto 19foto 20

12. WEB Solutions for Classroom

 1. Účastník kurzu: Mgr. Petr Volník
 2. Termín kurzu: 16. - 21. 10. 2017
 3. Země: Španělsko
 4. Pořádající agentura: Europass Teacher Academy
 5. Náplň kurzu a jeho přínosy:Kurz byl zaměřen na využívání aplikací a sw ve výuce. Zúčastnilo se celkem 8 lidí (Polsko, Německo, Itálie a Chorvatsko).První den byl rozdělen na dvě části, v první se každý z účastníku představil sebe, svou školu a předměty, které učí a které aplikace při výuce používá. Druhá část byla věnována Edmondu - prostředí pro učitele a žáky.Druhý den byl věnován aplikacím Study stack a Quizizz - obě jsou koncipována jako prostředí, ve kterém se žáci učí prostřednictvím kvízů, křížovek, her apod.Třetí den byl věnován Googlu a možnostem, které lze použít do výuky či přípravě na ní. Čtvrtý a pátý den kurzu byl věnován aplikacím Flubaroo, Symbaloo a Prezi. Účastník kurzu jako učitel matematiky rovněž zprostředkoval svým kolegům webové zdroje a nástroje využitelné ve výuce matematiky (teacher.desmos.com a map.mathshell.org) v souladu se záměry školy začlenit do výuky odborných a přírodovědných předmětů prvky metody CLIL.

foto 21foto 22


Rok 2016

Inovace a zkvalitňování výuky na střední odborné škole

Náš projekt "Inovace a zkvalitňování výuky na střední odborné škole" vznikl z potřeby vyrovnat se s novými trendy ve výuce a ze snahy srovnat se se zahraničními školami a tím také dosáhnout větší konkurenceschopnosti ve vzdělávání. Účast na zahraničních kurzech umožnila učitelům školy ve velké míře uplatnit nové metodické postupy podpořené informačními a komunikačními technologiemi. Zároveň si posílili své jazykové kompetence, které pak uplatnili ve výuce svých předmětů. Účastníci projektu rovněž mohli porovnat různé vzdělávací systémy s naším vzdělávacím systémem.

Celý článkek naleznete ...zde

Prezentace a záverečné zprávy účastníků.

Přidal:

Červenková:

Korbášová:

Richterová:

Šnytová:

Volník:

Michaláková:

Tobiáš:

Kocháňová:


 Rok 2015

Na zkušenou do světa

 • Registrační číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013496
 • Cíle projektu:
 • získání pracovní zkušenosti v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí
 • zlepšení komunikačních kompetencí a posílení sebevědomí studentů
 • získání interkulturních kompetencí (respektovat jiné způsoby myšlení a chování)
 • propojení teorie s praxí a uzbnání zvýšení kvalifikace studnetů v jejich oboru
 • získání Europassu mobility (výstup systému ECVET)
 • Začátek realizace: 1. 6. 2015
 • Konec realizace: 31. 5. 2017
 • Rozpočet projektu: 56 638 Eur
 • Realizované aktivity:

1. ESTONSKO - odborná stáž učitelů

 1. Termín: 6. 3. - 11. 3. 2016
 2. Počet učitelů: 11
 3. Cíle stáže: zvýšení motivace učitelů, zvýšení odborných a komunikačních kompetencí a povědomí o mezinárodní dimenzi dnešního světa učitelů cizích jazyků a odborných předmětů
 4. Program odborné stáže: ...zde

2. NĚMECKO - odborná stáž studentů

 1. Termín: 18. 6. - 9. 7. 2016
 2. Počet studentů: 7
 3. Doprovodná osoba: Mgr. Marta Michaláková
 4. Prezentace s umístěním studentů: ...zde

3. ESTONSKO - odborná stáž studentů

 1. Termín: 28. 10. - 9. 11. 2016
 2. Počet studentů: 4
 3. Doprovodná osoba: PhDr. Bronislava Šnytová
 4. Prezentace s umístěním studentů: ...zde

4. IRSKO 2017 - odborná stáž studentů

 1. Termín: 3. 2. - 26. 2. 2017
 2. Počet studentů: 12
 3. Doprovodná osoba: RNDr. Katěřina Červenková
 4. Webové stránky projektu s umístěním studentů: ...zde

Rok 2014

Jsme mladí a chceme pracovat

 • Registrační číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000850
 • Cíle projektu:
 • získání pracovní zkušenosti v zahraniční firmě a tím zvýšení odborných kompetencí
 • získání odborné terminologie ve svém oboru a zlepšení jazykových a komunikačních kompetencí
 • získání interkulturních kompetencí
 • Začátek realizace: 31. 12. 2014
 • Konec realizace: 30. 12. 2016
 • Rozpočet projektu: 49 469 Eur
 • Realizované aktivity:

1. IRSKO 2015 - odborná stáž studentů

 1. Termín: 20. 9. - 10. 10. 2015
 2. Počet studentů: 12
 3. Doprovodná osoba: Ing. Monika Kocháňová
 4. Umístění studentů ve firmách: ...zde
 5. Prezentace ...zde

2. IRSKO 2016 - odborná stáž studentů

 1. Termín: 19. 6. - 11. 7. 2016
 2. Počet studentů: 12
 3. Doprovodná osoba: Mgr. Marcela Lukovská
 4. Umístění studentů: ...zde